Omdat we kloven moeten overbruggen

vrijdag 17 november 2017 16:39

Afgelopen maand bespraken we de begroting 2018-2021. Veel van de plannen die we een jaar geleden in onze meedenkbegroting met CDA en Stadsbelangen hebben ingediend, hebben een plek gekregen in de begroting. Zoals extra geld voor het onderhoud van de openbare ruimte, voor handhaving, voor de Buitenhof, voor kinderen in armoede en voor verlaging van de gemeentelijke lasten (OZB).

In de algemene beschouwingen hebben we bepleit dat de overheid er niet alleen is voor het wegwerken van fysieke scheidslijnen in de stad, zoals in de Spoorzone. De gemeente zal ook de spreekwoordelijke kloven moeten overbruggen. Dat zijn de kloven en problemen die mensen tegenkomen op zoek naar een baan, het verkrijgen van de juiste zorg of simpelweg meedoen in de samenleving. Als leidraad voor de afweging waar we ons geld aan besteden is het goed om steeds weer te onderzoeken: welke kloven, welke breuklijnen zijn er of dreigen er te ontstaan als de overheid niet ingrijpt? Daarom hebben we ook bepleit dat er binnen de begroting altijd ruimte moet zijn voor het overbruggen van kloven, waar deze zijn of nieuw ontstaan. In de commissies hebben we een aantal voorstellen gedaan die daarmee te maken hebben:

  • Zorgkosten leiden voor mensen met een laag inkomen tot financiële problemen of tot zorgmijding. De gemeente kan keuzes maken om de Eigen Bijdrage in de Wmo te verlagen – we hebben het debat hierover aangezwengeld en concreet voorgesteld om de eigen bijdrage voor dagbesteding en begeleiding te schrappen. Omdat uit het regeerakkoord blijkt dat de hele eigen bijdrage systematiek in de Wmo vanaf 2019 fors wordt beperkt, hebben we besloten daar in deze begroting geen wijzigingen in aan te brengen. Wel hebben we voorgesteld om te kijken naar het verplicht Eigen Risico. Er zijn gemeenten die aan minima maximaal €100 per persoon vergoeden. Ons amendement om dit ook in Delft in te voeren, kon niet rekenen op een meerderheid, daarom hebben we een motie ingediend om in 2018 de minimaregeling voor zorgkosten te herzien. De inhoud van de motie is toegezegd door de wethouder en hoefde daarom niet in stemming gebracht te worden.
  • Het college investeert in een forse renovatie van de Cornelius Musiusschool omdat ze daarmee hoopt dat kinderen uit de toekomstige wijk Schoemakersplantage voor een Delftse school kiezen. We willen niet dat deze ingreep leidt tot problemen voor andere scholen – nu andere plannen langer moeten wachten. Scholen zijn namelijk zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van hun gebouw – en de gemeente voor renovatie en nieuwbouw. Als renovatie/ nieuwbouw uitgesteld wordt, kan het betekenen dat scholen meer geld kwijt zijn aan onderhoud. Dit geld moeten ze betalen uit de budgetten waar ze ook de leraren van betalen. Daarom hebben we een motie ingediend om dit te voorkomen. Deze motie haalde helaas geen meerderheid.
  • Het college heeft een fonds Delft 2040 ingesteld om te kunnen investeren in de stad. We willen als raad betrokken worden bij het bepalen van prioriteiten. De motie die we daarover hebben ingediend kon van tafel nadat de burgemeester de inhoud van de motie had toegezegd.
  • Een voorbeeld van die geplande investeringen betreft de bruggen over de Schie: de Faraday en Gelatinebrug. Het doel is dat er nieuwe verbindingen in de stad ontstaan tussen voorhof en de TU-wijk en tussen Tanthof en Technopolis– maar daarvoor is het nodig om ook het spoor te kunnen kruisen. Er is echter nog geen enkel zicht op financiering voor een tunnel onder het spoor. We vinden dat we dan als stad beter kunnen kiezen voor één brug mét een tunnel – dan voor twee bruggen zonder tunnel. We dienden een motie in, maar deze werd verworpen. 
  • Tenslotte hebben we een motie ingediend om als stad te doneren aan het Holocaust Namenmonument. Dit monument zal in 2018 in Amsterdam gerealiseerd worden voor Joden, Sinti en Roma die in de Tweede Wereldoorlog zijn weggevoerd uit Nederland maar nooit een graf hebben gekregen. Zie www.holocaustnamenmonument.nl Deze motie is aangenomen.

Na alle beraadslagingen en stemmingen over de moties en amendementen, hebben we ingestemd met de begroting. De onderwerpen waarover we moties hebben ingediendzullen we de komende periode extra goed in de gaten houden. En we blijven zoeken naar manieren om in onze stad kloven te dichten; tussen rijk en arm, tussen ziek en gezond, tussen binnenstad en buitenwijk, tussen oudere en jongere generaties en tussen oud- en nieuwkomers.

Joëlle Gooijer
fractievoorzitter

« Terug