De kadernota: Invloed vanuit de oppositie

stadhuis2maandag 17 juli 2017 11:25

De laatste raadsvergadering voor het reces stonden we uitgebreid stil bij de kadernota 2017. In een kadernota geeft het college zijn wensen aan voor de Programmabegroting van 2018. Dit jaar bevat deze kadernota meer dan alleen de plannen van het college. Ook veel van de wensen van de ChristenUnie zijn terug te vinden in deze kadernota. Daaruit blijkt maar weer eens dat je ook vanuit de oppositie veel invloed kunt hebben in de gemeenteraad.

Een half jaar eerder leek die ruimte er niet. Onze teleurstelling over deze begrotingsbehandeling is voor de burgemeester aanleiding geweest om alle partijen uit te nodigen voor een Raadsmarkt. Tijdens deze markt konden alle partijen suggesties doen voor de kadernota 2017. De uitkomsten van deze raadsmarkt en veel plannen uit onze Meedenkbegroting zijn geland in de kadernota. We denken dat er met de voorgestelde kadernota een beter evenwicht komt: er is ruimte voor verlaging van de OZB, er worden investeringen in de stad gedaan waar iedereen van profiteert (onderhoud stad, meer geld voor handhaving), er wordt extra geïnvesteerd in de Buitenhof en er is aandacht voor de meest kwetsbare groepen. De nadruk ligt niet alleen meer op het vergroten van de verdiencapaciteit van de stad - zoals het wel leek bij de programmabegroting afgelopen najaar.

We hebben bij de bespreking van de kadernota daarnaast aandacht gevraagd voor de volgende zaken:

Prinsenhof

Het college wil vanaf heden jaarlijks bijna 500.000 euro extra uitgeven aan de Prinsenhof. Nadat we al fors in de buidel moesten tasten voor Het Straatje van Vermeer én we in de jaarrekening forse overschrijdingen zagen bij (het personeel) van Prinsenhof, vonden we dat niet zomaar wenselijk. Vooral omdat we na de zomer uitgebreid zullen gaan praten over de toekomstvisie en de ambities van het Prinsenhof. De Raad heeft zich nog niet uitgesproken over deze toekomstplannen, en kan dus ook niet besluiten of die 500.000 jaarlijks nodig is. Een ontijdig verzoek dus. We dienden een amendement in om dit voorstel van tafel te halen. Vrijwel de hele oppositie stemde voor het amendement. Maar daarmee haalde het geen meerderheid. Het extra geld gaat dus naar de Prinsenhof.

Eigen bijdrage Wmo

Onze discussienota over de eigen bijdrage WMO is door een aantal fracties goed bekeken, maar veel fracties hebben de behoefte om hier na de zomer een nadere discussie over te voeren. Op verzoek van GroenLinks en de ChristenUnie zegde de wethouder toe dat hij gaat uitzoeken wat het gaat kosten om de eigen bijdrage voor Begeleiding Individueel en voor Dagbesteding af te schaffen. Mensen betalen nu maximaal 25% van de kostprijs daarvan zelf. Wij willen echter voorkomen dat deze eigen bijdrage tot zorgmijding leidt.

Handhaving

Gelukkig is er in de Kadernota extra geld vrijgemaakt voor handhavingscapaciteit. De burgemeester had de Raad echter aangegeven dat daarmee slechts het benodigde minimum geleverd kan worden. Wat ons betreft is handhaving een kerntaak, en dus mag er meer geld heen naar bijvoorbeeld handhaving van evenementen na 22:00 uur, controle bij alcoholverkooppunten en/of meer preventief surveilleren. De motie die we hadden voorbereid, hebben we niet ingediend, nadat de burgemeester heeft toegezegd eerst met resultaten naar de Raad terug te komen. Op dat moment kan de Raad opnieuw afwegen of er meer geld naar Handhaving en Toezicht moet.

Conclusie

Omdat we veel van onze plannen terugzien in deze Kadernota (zoals verlaging OZB, meer geld naar armoedebestrijding, naar handhaving en naar onderhoud van de stad), konden we aan het eind van een lang debat instemmen met het bijbehorende raadsvoorstel.

« Terug