Een mager resultaat?

maandag 15 november 2010 22:02

Delft diende afgelopen donderdag 11 november als illustratie voor een artikel in Trouw over de bezuinigingen bij gemeenten. “Na twee hete avonden en vijftig mislukte moties wist de gemeenteraad nog een vijftigduizend euro te verschuiven. Een mager resultaat op een geplande bezuiniging van dertig miljoen voor deze stad.”

Tja. Als je het zo bekijkt hebben we als oppositie, en de ChristenUnie als een van de kleinste partijen in deze oppositie, erg weinig bereikt in deze begrotingsbehandeling. Toch ben ik niet zo somber gestemd over onze rol en invloed. Natuurlijk: de grote coalitie sloot haar rijen, en stemde collectief tegen de ingediende amendementen van de oppositiepartijen waarmee budgetten gemoeid waren. De oppositie (VVD, SP, Onafhankelijk Delft, Stadsbelangen, Leefbaar Delft en de ChristenUnie) was verdeeld, waardoor er geen sterke vuist gemaakt kon worden. Gezien de noodzakelijke bezuinigingen is het moeilijk om een dekkende begroting te maken, en dus is het moeilijk om steun te vinden voor amendementen. Deze gaan immers ten koste van beleid dat voor andere partijen belangrijk is. Voor alle partijen betekent dit dat ze wensen hebben moeten laten schieten.

Wat hebben we dan wel bereikt? Twee eigen moties die zijn aangenomen. De eerste betreft de bezuiniging op het riolenonderhoud. Graag had ik deze bezuiniging (deels) teruggedraaid. Dit omdat we als ChristenUnie vinden dat je goed onderhoud moet plegen op riolen, wegen en groen. En omdat deze bezuiniging moeilijk valt te begrijpen in het licht van de wateroverlast die er op veel plaatsen is (geweest) bij heftige regenval. Het college meent dat de bezuiniging haalbaar is, en dat het niet ten koste gaat van de kwaliteit van het riool. Ik heb het college diverse malen opgeroepen om de gemaakte keuzes goed uit te leggen aan de bevolking, zeker in tijden van bezuinigingen. Daarom heb ik een motie opgesteld waarin ik het college oproep om deze bezuiniging op de riolen via de geeigende kanalen aan de bevolking uit te leggen in het licht van de wateroverlast van afgelopen zomer. Met 13 stemmen tegen en 23 stemmen voor werd deze motie aangenomen.

Een tweede motie die is aangenomen is de motie over Openbaar Vervoer; één van onze speerpunten. Er was een bescheiden bezuiniging (dit jaar 7.000 euro) opgenomen in de begroting op het ‘binnengemeentelijk vervoer’. Door deze bezuiniging, was mij uitgelegd, zou de invloed van de gemeente Delft op de dienstregeling en het lijnennet verminderen. Deze zaken worden in Haaglanden geregeld. Juist gezien het feit dat onze invloed al beperkt is, en gezien de slechte bereikbaarheid van bepaalde wijken en bijvoorbeeld het ziekenhuis, vond ik het ongepast dat hier nu op bezuinigd zou worden. Mijn motie vond gehoor bij veel andere partijen. En na intensief overleg tijdens de schorsing met diverse woordvoerders van andere partijen, en een kleine aanpassing, werd de motie door een overgrote meerderheid in de raad aangenomen.

Naast deze moties hebben we samen met de VVD zeer intensief gezocht naar mogelijkheden om de bezuiniging op de reeds toegezegde subsidie aan de Nieuwe Kerk ten behoeve van de restauratie terug te draaien. Dat is niet gelukt, helaas. Wel hebben de coalitiepartijen zelf een motie voorbereid, die ook is aangenomen, waarmee geregeld is dat de Nieuwe Kerk eerder aanspraak kan maken op de resterende 1,5 miljoen euro. Winst is in ieder geval dat hiermee gewaarborgd is dat de restauratie op de agenda van de raad blijft staan. Wie weet wat er in de toekomst nog mogelijk is.

Onze invloed als partij reikt verder dan aangenomen moties of amendementen. Er wordt geluisterd naar onze inbreng en argumenten, juist ook omdat we constructief meedenken. En dat maakt het mogelijk dat onze ideeën ook in de toekomst weerklank kunnen vinden. Dat wil niet zeggen dat we niet kritisch zijn. Dat zijn we wel degelijk. En dat blijven we ook. Juist ook om te zien waar de plannen van het college toe gaan leiden voor deze stad. Zo zullen we blijven: “Bouwen aan Delft”.

Joëlle Gooijer- Medema

« Terug