Naar een woonvisie waarin iedereen meetelt

Oude Kerkdinsdag 06 december 2016 17:27

Iedereen telt mee. Ook in Delft. Daarom moet een nieuwe woonvisie recht doen aan onze eigen inwoners. In de Woonvisie Delft 2016-2023, die 1 december in de Raad is behandeld, lag wat de ChristenUnie betreft teveel nadruk op doelgroepen die we naar onze stad willen halen. De overheid is geen bedrijf, dat nieuwe klanten wil trekken, maar staat ten dienste aan haar inwoners. Ze staat pal voor hen die dreigen tussen wal en schip te raken! Daarom hebben we bij de bespreking van onze woonvisie aandacht gevraagd voor de leefbaarheid in onze stad, en voor de huisvesting van kwetsbare groepen.

Leefbaarheid

In het bijzonder hebben we aandacht gevraagd voor een goede spreiding van sociale huurwoningen over de stad. De plannen van woningcorporaties om vooral voorraad in het centrum en de wijken dichtbij het centrum te verkopen moeten wat ons betreft echt van tafel. Dat zorgt namelijk voor een clustering van sociale huurwoningen in zwakke wijken en dat is niet de kant waar we op willen. De wethouder heeft toegezegd daar wat mee te doen en daarover in gesprek te gaan met de corporaties.

In sommige straten staat de leefbaarheid onder druk omdat steeds meer ‘gewone’ huizen worden omgevormd tot studentenhuizen, met overlast tot gevolg. Het college ziet ook dat dit tot problemen leidt en gaat werk maken van een ‘omzettingsvergunning’. We steunden een motie van het CDA om daarbij te werken met quota – zodat in een straat nooit meer dan een bepaald percentage woningen mag worden ‘verkamerd’. De motie haalde het helaas niet. Wel zei de wethouder dat het aantal reeds verkamerde woningen in een straat kan gaan bepalen of een omzettingsvergunning wordt afgegeven. We wachten de uitwerking van dat voorstel af, en hopen dat dit snel geregeld wordt.

Kwetsbare groepen

We hebben in Delft wellicht voldoende sociale huurwoningen, en de gemiddelde wachttijd is relatief kort, maar sommige groepen vinden erg moeilijk een passende woning. We hebben aandacht gevraagd voor jongeren, voor ouderen en voor mensen met een inkomen net boven de huursubsidiegrens.

Een motie om te komen tot jongerencontracten is in de raad aangenomen. Deze motie is een gevolg van de initiatiefwet van CU kamerlid Carola Schouten die 1 juli 2016 in werking is getreden. Deze wet geeft de mogelijkheid tot speciale (tijdelijke) jongerencontracten, waardoor jongeren kunnen doorstromen vanuit het ouderlijk huis, of vanuit hun studentenwoning. De wethouder gaat in de prestatieafspraken met corporaties afspraken maken om (nieuwe) complexen te realiseren voor deze doelgroep.

Ouderen worden geacht zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Hiervoor is voldoende geschikte woonruimte nodig. De woonvisie gaf een voldoende aanbod 1-sterwoningen aan. 1-sterwoningen zijn echter niet eens rollator doorgankelijk en daarmee niet levensloopbestendig. Via een amendement is nu geregeld dat de woonvisie spreekt over geschikte woningen bij minimaal 2 sterren. Daarnaast steunden we, met een kleine meerderheid van de Raad, een motie van het CDA om vraag en aanbod van diverse vormen van Ouderenhuisvesting in kaart te brengen, en op basis daarvan een plan van aanpak te maken. De woonvisie gaf hier onvoldoende aandacht aan. 

Samen met GroenLinks dienden we een motie in om te zorgen dat de groep die net boven de huursubsidiegrens uitkomt wat inkomen betreft, niet vergeten wordt. Ook voor hen moeten er voldoende betaalbare woningen zijn. Deze motie is ook aangenomen.

Delft streeft met deze woonvisie naar een afname van het aantal sociale huurwoningen. Delft heeft nu een ongewenst aandeel sociale woningen (bijna 50%). Dat mag wat de ChristenUnie betreft best dalen. Wel vinden we dat er garanties moeten zijn van omliggende gemeenten om te zorgen voor meer sociale huurwoningen. Een motie van CU en SP die daartoe opriep, is helaas verworpen.  De wethouder verwacht hierover in de Regionale Woonvisie afspraken te kunnen maken. We zullen het vervolg dan ook kritisch volgen.

Nadat veel van onze voorstellen door de raad zijn aangenomen, en omdat er nog veel momenten komen, dat we kunnen constateren of het de goede kant op gaat (in de regionale woonvisie / prestatieafspraken met woningbouwcorporaties) konden we instemmen met de nieuwe woonvisie voor Delft.

Joëlle Gooijer
fractievoorzitter

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
161201 Amendement levensloop bestendige woningen CU, SP en FvK294.6 kBapplication/pdfdownload
161201 Jongerencontracten204.6 kBapplication/pdfdownload
161201 Motie Niemand in de knel met genoeg betaalbare woningen - CU en GL (aangenomen)643.2 kBapplication/pdfdownload
161201 Motie Ouderenhuisvesting - CDA, SP en CU (aangenomen)367.6 kBapplication/pdfdownload

« Terug