Kadernota vastgesteld

donderdag 31 mei 2012 22:01

In de laatste raadsvergadering van 24 mei hebben we de kaderbrief vastgesteld. Ook de ChristenUnie heeft ingestemd met deze ‘opmaat voor de programmabegroting’. Belangrijkste uitgangspunt voor de voorstellen is dat er ongeveer 10 miljoen euro extra bezuinigd moet worden. Voor dat uitgangspunt is brede steun in de raad. Vanwege de onduidelijkheid over de consequenties van rijksbeleid in deze demissionaire periode is nog veel onzeker. De invulling van de bezuinigingen wordt pas concreter bij de programmabegroting dit najaar. Wel geeft het college nu al aan dat ze het ‘sociale domein’ verder wil ontzien en daar zijn we het van harte mee eens.

Een van de weinige concrete maatregelen die wel werd aangekondigd leverde ook direct forse discussie op: het extra budget (€50.000) voor de aanpak van fietsendiefstal wilde het college wegbezuinigen. In de commissiebehandeling waren we vrijwel de enige fractie die begrip had voor deze maatregel. Wellicht behoeft dat uitleg: dat standpunt heeft te maken met de visie op overheidstaken die, wat onze fractie betreft, ten grondslag moet liggen aan elke bezuiniging. De nota fietsendiefstal die vorig jaar besproken is, trok teveel verantwoordelijkheid naar de overheid toe; zo werd er gesproken over maatregelen om fietsen te chippen, omdat burgers daar vaak zelf niet toe bereid blijken. Fietsendiefstal is heel vervelend, maar burgers hebben zelf een verantwoordelijkheid om hun fiets goed vast te zetten, te verzekeren en/of te laten chippen. De markt heeft dan weer een rol in het aanbieden van verzekeringen etc. De overheid heeft slechts een bescheiden rol: zij kan faciliteren door voldoende stallingsmogelijkheden te creëren en dient te handhaven op diefstal. De motie die 24 mei is ingediend om het budget voor fietsendiefstal niet te schrappen, hebben we, gelet op de discussie erover met de portefeuillehouder, uiteindelijk toch gesteund. Temeer omdat deze ruimte laat om scherper te letten op de specifieke taak van de overheid in dezen. We wachten de concrete maatregelen verder af en zullen kritisch zijn op de wijze waarop het budget zal worden besteed.

Veel debat was er ook over de motie bereikbaarheid die we samen met SP, Stadsbelangen en VVD hebben ingediend. Vorig jaar dienden we als fractie een soortgelijke motie in; omdat ook toen de wethouder het streefcijfer bereikbaarheid naar beneden wilde bijstellen. Die motie kon toen van tafel omdat de wethouder toezegde haar ambities te handhaven. Dit jaar werd opnieuw voorgesteld het streefcijfer naar beneden bij te stellen, omdat het niet realistisch geacht wordt dat de bereikbaarheid in de huidige omstandigheden, en met de huidige budgetten, verbetert. Wat mij betreft is er een groot verschil tussen een streefcijfer in een coalitieakkoord en een prognose van een wethouder tijdens de collegeperiode. Dit streefcijfer zou wat de ChristenUnie betreft moeten worden gehandhaafd. Het is belangrijk voor de stad, vinden veel burgers, maar stelt ook het college (alleen al als voorwaarde voor de kenniseconomie). Als de huidige maatregelen en budgetten onvoldoende blijken, dan willen we graag als kader meegeven dat bij de programmabegroting een voorstel wordt gedaan voor het benodigde (extra) budget. Een meerderheid van de raad vond dit niet nodig. En dus werd de motie verworpen. Daar sneuvelden de verkiezingsbeloften van al die partijen om de bereikbaarheid te verbeteren…

Joëlle Gooijer – Medema
31 mei 2012

 

« Terug