Vluchtelingen; Welkom in Delft?! (deel 2)

vluchtelingen2-breeddinsdag 01 december 2015 21:17

In september heeft de gemeenteraad het college gemaand om zich pro-actiever in te zetten voor de (opvang van) vluchtelingen in Delft. Dinsdag 1 december praten we in de commissie Sociaal Domein met de wethouder verder over de plannen en acties van dit college. Kortgezegd komen deze plannen erop neer dat Delft niet mee wil werken aan noodopvang of de komst van een asielzoekerscentrum. Delft wil wel (versneld) vluchtelingen met een status huisvesten, zodat er plekken vrijkomen in asielzoekerscentra, en dat is hard nodig. Maar uit het dit weekend gesloten akkoord blijkt dat dit niet genoeg is. Er is ook meer (nood)opvangcapaciteit nodig. 

Wat de ChristenUnie betreft zou er meer solidariteit mogen spreken uit de plannen van de gemeente Delft. Solidariteit met vluchtelingen én solidariteit met andere gemeenten die wel (nood)opvang bieden. In Nederland – en ook in Delft - zijn we gezegend met welvaart, vrijheid en vrede. Voor de vluchtelingen die hier aankomen, moeten we zorgen zoals we voor onszelf zorgen, zolang ze hier zijn. De vluchtelingendiscussie roept twee soorten emoties op: barmhartigheid en bezorgdheid ofwel naastenliefde en angst. De slechtste manier om met deze gemengde gevoelens om te gaan, is om te kiezen voor het één en het ander te ontkennen. We moeten een eerlijk gesprek voeren waarbij we uitgaan van realistische feiten.


Als ChristenUnie vinden we dat verstandig vluchtelingenbeleid moet beginnen in het hart van het probleem: meer kansen in en voor Afrika en meer inzet voor vrede in Syrië en de regio er omheen. Dat betekent investeren in de opvang in de regio. Wie wél naar ons continent komt, moet al aan de buitengrenzen van Europa worden geregistreerd en geselecteerd. Arbeidsmigranten die hier toch niet in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning, moeten direct worden teruggestuurd. Raddraaiers die tijdens de opvang mensen met een andere geloofsovertuiging intimideren of aanvallen, moeten worden opgesloten in vreemdelingendetentie en zodra dat kan, worden uitgezet. De vluchtelingen uit bijvoorbeeld Syrië moeten volgens een eerlijke verdeling over de Europese landen worden verspreid, waarvoor beter moet worden samengewerkt. 

Als we kijken naar de Delftse situatie dan vinden we het volgende van belang:

  • Draagkracht is cruciaal: De ChristenUnie is voor meer en kleinere opvanglocaties voor vluchtelingen die langer worden ingezet, waardoor vluchtelingen minder vaak hoeven te verplaatsen. In die zin staan we achter de visie van het college dat Noodopvang niet echt een oplossing is. Maar er komen wekelijks zoveel asielzoekers ons land in, dat ook wanneer gemeenten voldoen aan hun ‘taakstelling’ noodopvang nodig is. Het is van belang dat Rijk, COA, en gemeenten samen zoeken naar oplossingen. Dat lukt soms. Maar gaat ook vaak mis, zoals in Oranje waar het COA over de gemeente heen walste. Zo moet het niet. Anderzijds zien we dat veel gemeenten het toch laten afweten. Daardoor dreigt het Rijk met boetes. De ChristenUnie pleit voor een betere samenwerking tussen Rijk (COA) en gemeenten. Daar hoort een uitgestoken hand bij van gemeenten, binnen de kaders van wat een samenleving aankan. En dat is ons inziens niet alleen iets dat financieel gestuurd wordt.
  • Menswaardige opvang: Behalve het ombouwen van kantoorpanden en het neerzetten van prefabwoningen vindt de ChristenUnie het delen van een woning een reëel alternatief. Op deze manier kunnen op meer mensen sneller aan een woning worden geholpen. Belemmeringen om als particulier opvang te verzorgen, moeten worden weggenomen. In 2015 moet Delft 181 vluchtelingen huisvesten. Dat is tot nu toe met 134 statushouders gelukt. Het zal lastig zijn om deze taakstelling te halen. Omdat in 2016 ook veel mensen gehuisvest moeten worden, zoekt het college naar alternatieven. Daar staan we als ChristenUnie achter, maar dit vraagt geduld én creativiteit.
  • Investeren in de toekomst: Integratie en activatie in de samenleving biedt kansen voor ontwikkeling, daarom moeten vluchtelingen zo snel mogelijk Nederlandse les  krijgen en aan het werk kunnen. Voor een groot deel is dit landelijk beleid. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het taalonderwijs, maar hadden daarvoor nauwelijks financiële middelen. Het pas gesloten akkoord geeft aan dat het bedrag dat een gemeente per statushouder krijgt, verhoogd wordt naar 2370 euro. Het Delftse college wil hierover in gesprek met Participe en komt met plannen hiervoor terug naar de Raad. Die plannen wachten we af, maar die moeten wel binnen afzienbare tijd komen.
  • Ruimte voor vrijwilligers: In het land zijn veel hartverwarmende, vrijwillige initiatieven ontstaan voor de opvang en begelei­ding van vluchtelingen. Mensen stellen zelfs hun huis open. Dit verdient ruimte, aandacht en regie, waar volgens de ChristenUnie ook de overheid een rol in heeft. Er staan – ook in Delft - vele vrijwilligers klaar. Zij vragen zich af wat ze kunnen gaan doen. Op 1 december is er voor hen een voorlichtingsavond in de Oude Kerk. Hier is Participe bij aanwezig, en ook Present en Buddynetwerk (Delftse Buur). We hopen dat vraag en aanbod op deze manier goed bij elkaar komt.
  • Geen ruimte voor intolerantie: In alle emoties die gepaard gaan met de toestroom van asielzoekers, is er wat de ChristenUnie betreft geen ruimte voor intolerantie. Asielzoekers die zich misdragen binnen of buiten de opvang moeten weten dat dit consequenties heeft voor hun asielaanvraag. Maar er is evenmin ruimte voor intolerantie van inwoners tegen asielzoekers. Wat de ChristenUnie betreft wordt er hard gehandhaafd wanneer intimidatie of geweldpleging plaatsvindt in de richting van asielzoekers / statushouders of in de richting van mensen die asielzoekers welkom heten of helpen.

De overheid, ook de lokale overheid, heeft tot taak om recht te doen in deze situatie waarin vele mensen huis en haard hebben moeten verlaten en gevlucht zijn naar ons land in de hoop op een beter bestaan. Deze complexe taak vraagt een overheid die hart en hoofd beide moeten laten spreken. Wij zullen het college indringend bevragen welke inzet ze kunnen plegen om vluchtelingen te helpen, in onze eigen stad en als dat echt niet kan ter ondersteuning aan andere gemeenten.

Joëlle Gooijer
Fractievoorzitter­­

Ps. Zie voor meer informatie over de standpunten van de ChristenUnie ten aanzien van vluchtelingen: https://www.christenunie.nl/nl/vluchtelingen

 

« Terug

Reacties op 'Vluchtelingen; Welkom in Delft?! (deel 2)'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.