Een nieuwe Wmo verordening

Verpleegster oude vrouwdonderdag 20 december 2018 22:57

In de raad van 20 december hebben we als fractie initiatief genomen voor een betere waardering van mantelzorgers. Bij de Wmo verordening waarin dit geregeld wordt, hebben we ook zorgen geuit over het resultaat gericht indiceren dat vanaf 2019 ingevoerd wordt in Delft

 

Beter waardering voor de mantelzorger

 

Éen op de acht Delftenaren geeft mantelzorg. Zij zijn onmisbaar voor hun naasten waar ze voor zorgen en dus voor heel de samenleving. Het zorgen voor een naaste kan zwaar zijn. En elke dag weer vragen om een nieuwe balans te zoeken tussen andere verantwoordelijkheden. De gemeente organiseert een keer per jaar een 'dag van de mantelzorger' om hun waardering voor de mantelzorgers te tonen. De ChristenUnie vindt dat dit onvoldoende aansluit bij de vraag en behoefte van een mantelzorger. Een dag 'vrij' proberen te vinden kan al weer een last op zichzelf zijn. Ook de wethouder geeft toe dat deze dag op zichzelf weinig zin heeft. De ChristenUnie heeft per amendement in de Wmo verordening geregeld dat vanaf nu samen met Delft voor Elkaar - en met mantelzorgers -  wordt gekeken wat een activiteit of 'compliment' zou kunnen zijn dat daadwerkelijk iets toevoegt.

  

Zorgen over resultaatgericht indiceren in de Wmo

 

Vanaf 2019 stapt gemeente Delft over op een andere manier van inkopen, aansturen en indiceren van Wmo zorg. Iemand die hulp nodig heeft in huis of om van a naar b te komen of om mee te kunnen doen in de samenleving, krijgt niet meer een ondersteuningsproduct met een afgesproken aantal uren toegewezen maar een 'resultaat'. Met de aanbieder moet de hulpvrager gaan bepalen wat nodig is om dat resultaat te bereiken. Voor de ChristenUnie kan dit tot grote onduidelijkheid leiden voor de inwoner. Zoals de adviesraad Sociaal Domein ook zegt wordt het hiermee heel onduidelijk wat een cliënt nu kan verwachten van de gemeente en van de hulpverlener. Inwoners die het al moeilijk hebben worden gevraagd om te gaan onderhandelen over hoeveel uren welke zorg nodig zou zijn. En de aanbieder moet de cliënt al gekozen hebben nog voordat duidelijk is wat die aanbieder eigenlijk gaat doen om het geïndiceerde resultaat te behalen. Vervolgens is een beschikking, een ondersteuningsplan én een zorgplan nodig om dit juridisch vast te leggen. De ChristenUnie heeft in de Commissie SDW van 13 december haar grote zorgen hierover geuit.  We zijn blij met de toezegging van de wethouder in die commissie om met ingang van deze nieuwe werkwijze, een toelichtende tekst (in begrijpelijke taal) op te stellen en op de website te publiceren.

Gerustgesteld zijn we niet.  Zeker ook niet omdat de Centrale Raad van Beroep gemeenten heel duidelijk waarschuwt voor deze werkwijze. We zulen de ontwikkelingen van deze nieuwe werkwijze in de gemeente nauwlettend volgen en horen graag de ervaringen van aanbieders, professionals of cliënten over het verloop hiervan.

« Terug