Proces Prinsenhof roept nog meer vragen op

prinsenhofdonderdag 30 augustus 2018 16:39

We hebben als ChristenUnie fractie schriftelijke vragen gesteld over de renovatie van het Prinsenhof. Er is veel onduidelijk over het proces en over de keuzes die rond dit prachtige stukje Delft nog te maken zijn. Hoewel het college deze week (in reactie op de handtekeningenactie) aangeeft te betreuren dat het beeld is ontstaan dat er al besluiten zouden zijn genomen, is niet duidelijk hoe het proces van besluitvorming en inspraak wél zal verlopen en welke opties er nog openliggen.

Zo willen we weten wat het college anders had willen of gaat doen om de stad bij de plannen te betrekken, en in hoeverre het college vast zit aan Bureau Merk X en de door hen opgestelde ruimtelijke visie. Ook is onduidelijk waarom de enquête die stadgenoten konden invullen alleen ging over het buitengebied en niet over bijvoorbeeld de Waalse Kerk of de door MerkX voorgestelde foyer aan de Oude Delft. Verder willen we weten of er in de toekomst nog kerkdiensten of concerten in de Waalse kerk gehouden kunnen worden. “De Waalse Kerk is immers te waardevol om ‘slechts’ te gebruiken als nieuwe expositieruimte”, aldus Joëlle Gooijer, fractievoorzitter. 

We zijn verbaasd over de deze week ontvangen brief van Erfgoedvereniging Heemschut. Daarin wordt gesteld dat het ministerie van OCW 35 miljoen euro toegezegd heeft voor de renovatie van het Prinsenhof. We willen weten of dit klopt en of deze subsidieverstrekking consequenties heeft voor wat er ‘mag’ met het museum.

Kortom: het hele proces rond de renovatie van het Prinsenhof roept veel vragen op. We hopen door de antwoorden op deze vragen meer duidelijkheid te krijgen over het proces en wat het college wil met het Prinsenhof.

Dit zijn de schriftelijke vragen die we gesteld hebben:

Schriftelijke vragen Prinsenhof

 

Aan:      College van Burgemeester en Wethouders Delft

Datum: 30 augustus 2018

 

 

In de stad is veel ophef ontstaan over de ruimtelijke visie op/ de plannen met het Prinsenhof.

Het college wil graag participatie volgens de methode van Delfts Doen, maar veel inwoners hebben niet de indruk dat er een participatietraject loopt, maar dat ze fel moeten protesteren tegen de plannen, alsof deze visie anders ongewijzigd werkelijkheid wordt. In het persbericht van vandaag geeft het college aan deze gang van zaken te betreuren.

Ook ontvingen we op 29 augustus een brief van Erfgoedvereniging Heemschut, die suggereert dat de minister 35 miljoen euro beschikbaar stelt voor de renovatie van het Prinsenhof.

 Dat brengt de CU tot de volgende vragen:

 1. Welke planning had/ heeft u voor ogen voor het Prinsenhof en op welke wijze past het participatietraject in deze planning?  Wat had u anders gedaan in het proces tot nu toe - gelet op de onrust die er in de stad is ontstaan? Wat gaat u de komende tijd anders doen?
 2. Wat vindt u van de suggestie van inwoners om de stad ook te betrekken bij de analyse van de ‘problemen van het museum’ en niet alleen bij de voorgestelde ‘oplossingen’ in de ruimtelijke visie?
 3. Hoe is het Prinsenhof/ de gemeente gekomen tot de selectie van het bureau Merk X?
 4. In hoeverre zit het Prinsenhof/ de gemeente ‘vast’ aan het bureau Merk X, of aan de door hen gepresenteerde visie?
 5. Hoe en wanneer wordt de commissie voor Welstand en Monumentenzorg in het traject betrokken?
 6. Wanneer wordt een bouwhistorisch onderzoek gedaan?
 7. Wordt de Rijkdienst voor het Cultureel Erfgoed betrokken bij het traject? Zo ja, in welke fase en op welke wijze?
 8. De online enquête gaat alleen over het buitengebied - wat is daar de reden van?
 9. Waarom is de verplaatsing van de entree of de foyer aan de Oude Delft zijde geen onderwerp van deze enquête?
 10. Was of bent u ook van plan om over de binnenpandse aanpassingen uit de ruimtelijke visie (zoals de aanpassingen aan de Waalse Kerk) een enquête op te stellen. Zo nee, waarom niet?

  De Waalse Kerk is in 2014 geschonken aan de gemeente Delft onder een aantal voorwaarden.

 11. Kunt u de raad een afschrift van deze schenkingsacte sturen? Wat betekent deze acte volgens u voor de toekomst van de Waalse Kerk in het museum?
 12. Op welke wijze wilt u de waarde van de Waalse Kerk (waar zes eeuwen erediensten zijn gehouden) in het museum tot uitdrukking brengen – zodat het meer is dan ‘slechts’ een nieuwe expositieruimte? Behoren concerten of kerkdiensten in de toekomst nog tot de mogelijkheden?
 13. Wat zijn de plannen met het orgel? Is het mogelijk dat dit orgel gehandhaafd blijft en bespeeld kan blijven worden?

  In de brief van Erfgoedvereniging Heemschut wordt aangegeven dat dat de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, op voordracht van de Provincie Zuid-Holland 35 miljoen euro schenkt voor een grootscheepse renovatie van het Prinsenhof.

 14. Klopt dit? Zo ja, wanneer is dit besloten? En wanneer wist het college dit? Is er betrokkenheid van het college geweest bij het opstellen van de aanvraag bij het ministerie? 
 15. De Erfgoedvereniging Heemschut spreekt in dezelfde brief over een omgevingsvergunning – en dat deze waarschijnlijk zonder problemen tot stand zal komen, vanwege de genoemde voordracht door de Provincie. Kunt u schetsen hoe dit proces van vergunningverlening zal verlopen? Deelt u de verwachting van de erfgoedvereniging? Zitten er voorwaarden aan de subsidieverstrekking vanuit het ministerie?

 

Joëlle Gooijer
Fractievoorzitter 

« Terug