Begroting 2012 vastgesteld ; Twee amendementen ChristenUnie aangenomen

zaterdag 19 november 2011 21:32

Na de algemene beschouwingen op 25 oktober en de commissiebehandeling van de begroting op 27 oktober en 1 november, werd op 10 november de raadsvergadering voortgezet om de begroting voor 2012 vast te stellen.

Parkeertarieven

Voor het zover was, bespraken we eerst het raadsvoorstel om de parkeertarieven voor 2012 met 13% te laten stijgen. Voor de ChristenUnie een onwenselijk hoge stijging; temeer omdat de discussie over de herijking van het parkeerbeleid nog loopt. Bovendien delen we de opvatting van het college niet dat alle beleidsterreinen moeten bijdragen aan de bezuinigingen. En dit voorstel druist in tegen de afspraken die in het verleden met bewonersverenigingen gemaakt zijn. We hebben daarom met een aantal andere partijen een amendement ingediend om deze stijing te schrappen. Daar was geen meerderheid voor in de Raad. Ook hebben we samen met de VVD een motie ingediend om de parkeertarieven maximaal kostendekkend te maken. De motie haalde het niet. Daarna hebben we een motie ingediend die oproept om de opbrengsten uit parkeren te gebruiken voor voorzieningen voor auto en fiets. Ook deze motie haalde het niet. De motie die het wel haalde was van de hand van de PvdA. Deze motie roept op om bij de herijking van het parkeerbeleid te bezien welke kosten er toe te rekeken zijn aan de parkeertarieven. Als daaruit blijkt dat de huidige tarieven te hoog zijn, moet dit worden terugbetaald aan de bewoners. Deze motie hebben we gesteund (beter iets dan niets). Een amendement waarin we vroegen een alternatief, goedkoop, bewonersabonnement in te voeren voor het Nijverheidsplein, zodat bewoners een alternatief hebben voor hun 13% duurdere abonnement, werd door de raad verworpen.

Steun voor amendementen

Bij de begroting worden ook de belastingtarieven 2012 vastgesteld. Daarbij werd een amendement van de ChristenUnie in stemming gebracht dat ervoor zorgt dat het ‘vuilwaterinzamelpunt’voor de passantenhaven aan de Zuidkolk niet wordt doorberekend in de rioolheffing, maar in de liggelden voor de boten. Op het CDA en de VVD na stemden alle fracties in met dit amendement. Ik ben erg blij met deze brede steun voor dit amendement. Hoewel de rioolheffing maar met € 0,15 (eigenarendeel) en 0,05 (gebruikersdeel) daalt, ging het om het principe. Nu betaalt de vervuiler. En dat is zoals het hoort.

Ook een tweede amendement dat we samen met D66, VVD en fractie van Oort indienden, werd door een raadsmeerderheid aangenomen. Daarmee hebben we bereikt dat het bodemtarief, dat dit college wilde invoeren voor kleine bouwprojecten, wordt verlaagd van € 200,- naar € 100,-. Dit amendement heeft veel effect voor mensen die het komend jaar een bouwvergunning aanvragen, maar of men dan beseft dat dit dankzij de ChristenUnie tot stand gekomen is, betwijfel ik….

Na zes uur vergaderen konden we ver na middernacht stemmen. Eerst over de amendementen (6) en de moties (22), en ten slotte over de begroting. Namens de ChristenUnie heb ik ingestemd met de begroting. Niet omdat ik het eens ben met alle keuzes van dit college, wel omdat de begroting klopt, en keuzes beter worden uitgelegd. Realistisch als we zijn, moeten we ook erkennen dat we geen alternatief hebben gepresenteerd. We zullen het college binnen de kaders van deze begroting nauwlettend volgen op gemaakte keuzes en de effecten van het beleid. Daarbij gaan we uit van een dienstbare, zichtbare en betrouwbare overheid.

Joëlle Gooijer
fractievoorzitter

 

« Terug