Een korte raadsvergadering…

maandag 30 mei 2011 21:28

De ingrediënten van de Raadsvergadering van 26 mei:

26 mei 2011
Een korte raadsvergadering…

De ingrediënten van de Raadsvergadering van 26 mei:

  • Een bestemmingsplan (Rietveld 109) dat weer terug gaat naar de commissie SVR in juni vanwege een aantal amendementen op het plan
  • Een reactie van het college op het bestuursakkoord (van VNG, UWV, Rijk, Provincie en Waterschappen) die werd ondersteund door de meerderheid van de raad met een motie
  • Een actuele motie over de gevolgen van het opstappen van Jeroen van Oort uit de CDA fractie voor de CDA wethouder (geen steun).

Al met al een korte raadsvergadering; die niet in verhouding stond met de drukte van de afgelopen weken. Na de relatieve rust van het meireces, buitelden de stukken en de vergaderingen de afgelopen weken over elkaar heen. Belangrijkste boosdoeners voor de door mij ervaren druk zijn de jaarrekening 2010 en de Kadernota die onlangs op de deurmat zijn gevallen. Belangrijke documenten in de zogenaamde Planning en Controlcyclus. Belangrijk omdat ik als Raad(slid) ga over de kaders. En deze kaders stel je vast bij de kadernota. Aan de hand van de kaders maakt het college in het najaar een programmabegroting, die je als raad moet vaststellen (of kunt amenderen). Verantwoording over deze begroting legt het college in het jaar erop af in de Jaarrekening en het Jaarverslag. De invloed die ik als raadslid heb op deze Planning en Controll cyclus wil ik graag benutten, maar dat vergt wel tijd.

In dit Jaarverslag 2010 verantwoordt het college zich over het beleid dat nog door het oude college is bepaald. Dit college wil andere keuzes maken en moet bezuinigen. Het is dus interessant om te lezen hoe zij het beleid van 2010 verantwoorden. Temeer omdat het college zich in het afgelopen begroting niet had uitgesproken over het lopende beleid, maar alleen over nieuw beleid en nieuwe bezuinigingen.

In de nieuwe Kadernota schetst het college het kader op basis waarvan ze de nieuwe begroting (2012-2015) zal gaan maken. In deze begroting zal helder moeten worden hoe de benodigde 34 miljoen de komende jaren bezuinigd moet worden. Dat ligt nu nog niet vast, maar wordt globaal geschetst. Dat geeft ruimte om als Raad (ook) kaders mee te geven. Als er eenmaal een uitgewerkte Programmabegroting ligt, is de ruimte en bereidheid om met budgetten te schuiven veel minder. We denken er dus als fractie over na welke wensen we in deze fase aan het college willen meegeven.

Het eerste deel van het debat over de Kadernota is 20 mei gevoerd in de commissie Middelen en Economie. Alleen al over de inleiding en het financiële kader is ongeveer 3 uur gepraat. Daarom is besloten om de beleidsinhoudelijke hoofdstukken tijdens een aparte vergadering van 15 juni te bespreken. Jabco heeft namens de ChristenUnie zijn zorgen geuit over de weerstandscapaciteit. Verder hebben we kritiek geuit op het feit dat dit college alle beleidsvelden wil relateren aan de kenniseconomie. Dat is een smalle basis. In de Stadsvisie 2030, die in 2009 is vastgesteld, is kennis nog één van de drie peilers (1. Innovatieve stad; 2. Duurzame stad en 3. Gastvrije stad). Volgens de wethouder zijn alle drie de peilers terug te voeren op de kenniseconomie; immers duurzaamheid wordt bevorderd via kennis (clean tech delta bijv.) en gastvrij zijn we omdat we een aantrekkelijke stad voor kenniswerkers zijn en een centrumgemeente. Het antwoord blijft onbevredigend. Delft is echt meer dan de kenniseconomie. Daarbij: hoe belangrijk je de kenniseconomie ook vindt, de rol van de lokale overheid daarin is beperkt.

We zijn nu druk bezig om onze eigen visie te vertalen in concrete ideeën en eventuele moties. De komende maand staan in de diverse commissies veel stukken op de agenda, die nog voor het zomerreces besproken moeten worden. Ik verwacht interessante avonden, die waarschijnlijk wel wat langer zullen duren dan de raadsvergadering van afgelopen week...

30 mei 2011
Joëlle Gooijer – Medema

« Terug

Reacties op 'Een korte raadsvergadering…'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.