Begroting 2014-2017

BixgBbMnEG.jpgmaandag 11 november 2013 19:32

Donderdagavond 7 november heeft de ChristenUnie ingestemd met de Programmabegroting 2014-2017. Deze begroting staat opnieuw in het teken van bezuinigingen. Op zes moties die deze avond zijn ingediend prijkte het logo van de ChristenUnie. Vijf moties zijn aangenomen; één motie konden we intrekken na adequate toezeggingen van de wethouder.

Bezuinigingen doe je met visie. Wat de ChristenUnie betreft mag de samenleving meer ruimte krijgen. We vinden het dan wel vreemd dat juist een voorziening als de Papaver, waar de samenleving al heel veel doet (veel vrijwilligers, en veel verenigingen die er actief zijn) onevenredig fors moet bezuinigen. Het was onmogelijk een dekking te vinden voor het ongedaan maken van deze bezuiniging. We zijn heel benieuwd of de plannen van de wethouder slagen, en andere partijen de Papaver, de kinderboerderijen en de waterspeeltuinen op de juiste wijze overeind gaan houden. Wat ons betreft is het van groot belang dat vrijwilligers daar vanuit hun eigen motivatie actief kunnen blijven.

Onze motie Vooroverleg bouwvergunning, die we samen met de VVD indienden werd, na een levendig debat met de wethouder, unaniem door de raad aanvaard. In de legesverordening stelde het college een nieuw bedrag voor van € 1.165,- voor een uitgebreide vorm van vooroverleg. Nu kost een simpele variant vooroverleg €127,- maar dit tarief zou verdwijnen. Naar onze mening kan een tarief van € 1.165,- mensen die bouwplannen hebben ontmoedigen, terwijl we particulier initiatief juist graag willen stimuleren. Wethouder Vokurka heeft beloofd een mediumvariant te gaan inrichten en zal op de site van de gemeente duidelijk maken wat mensen voor welk tarief kunnen verwachten van de gemeente.

Onze motie over Bijzondere Bijstand konden we intrekken nadat de wethouder toegezegd had goed te gaan monitoren hoeveel gebruik gemaakt wordt van bijzondere bijstand. Op deze manier kunnen we ook zien welke extra maatregelen de gemeente kan nemen in de armoedebestrijding, nu we hier van het Rijk extra geld voor krijgen (de zogenaamde Klijnsmagelden). Via een motie van GroenLinks, die we samen met een heel aantal andere partijen ook mee indienden, worden deze gelden specifiek aangewend voor kinderen in armoede, en ter preventie van schulden.

Ook lukte het om per motie de activiteiten van de Stedenband Estelí, en de preventieve activiteiten bureau Halt enigszins te handhaven. De voorgestelde bezuinigingen waren tamelijk willekeurig ingeboekt. Wat de ChristenUnie betreft is het hoog tijd voor een kritische herbezinning op het totale subsidiebeleidskader. Daar zullen we het in de raad nog zeker over gaan hebben, de komende periode.

Verder hebben we in de commissiebehandeling met succes aandacht gevraagd voor de extra gelden die het Rijk voor de aanpak van zwerfvuil beschikbaar heeft gesteld en aangedrongen op een adequatie inzet daarvan. We hebben toegezegd gekregen dat de wethouder gaat kijken of de Academie van de Stad, waarbij studenten diensten leveren aan stad en buurt, in Delft meerwaarde kan hebben.

Kortom: ook deze begrotingsbehandeling laat zien dat je als kleinste partij invloed kunt hebben, ten dienste van de stad en haar (inmiddels 100.000!) inwoners.

11 november 2013
Joëlle Gooijer
fractievoorzitter ChristenUnie

« Terug

Reacties op 'Begroting 2014-2017'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.