Bedankt voor je stem!

Dankbaar!

Volgens de eerste telling heeft de ChristenUnie Delft gisteren 2672 stemmen gehaald.
Dat zijn er 724 meer dan in 2014 en 1068 meer dan in 2010. We haalden 5,9% van de stemmen, ten opzichte van 4,4% in 2014.

We houden twee zetels in de gemeenteraad. Maar nu op 'eigen' kracht. In 2014 hadden we 1,6 zetel en kregen we die 2e dankzij de lijstverbinding met het CDA. Gisteren haalden we ongeveer 2,3 zetel. We zijn dankbaar voor het vertrouwen van al die 2672 stemmers. Bovenal zijn we zeer gemotiveerd om met deze zetels aan de slag te gaan ten dienste van de stad Delft. Met onze plannen op het gebied van duurzaamheid en met het Actieplan Waardig Ouder worden bijvoorbeeld!

We feliciteren GroenLinks, STIP en Onafhankelijk Delft met hun zetelwinst. En wensen alle gekozen raadsleden wijsheid in de tijd die nu volgt.

Joëlle Gooijer - Lijsttrekker ChristenUnie Delft

Actieplan ouderenhuisvesting

De ChristenUnie Delft presenteerde zaterdag 10 maart een lokaal actieplan Waardig ouder worden. Een actieplan dat hard nodig is: Onze senioren zijn waardevolle inwoners van Delft. Zij hebben onze samenleving helpen opbouwen. Vaak vervullen zij na hun pensionering een belangrijke bijdrage aan de samenleving via mantelzorg en vrijwilligerswerk. Tegelijk gaat ouderdom ook vaak gepaard met kwetsbaarheid en afhankelijkheid, op verschillende gebieden van het leven. Wij willen dat senioren in onze gemeente waardig oud kunnen worden. Dat kan in een omgeving waarin mensen naar elkaar omzien. Juist op het lokale niveau kunnen we het verschil maken.

lees hier het actieplan ouderenhuisvesting

Reactie ChristenUnie op stellingen Delft op Zondag

De krant Delft op Zondag publiceert tot aan de verkiezingen op 21 maart wekelijks de reacties van de politieke partijen op een stelling. Lees hieronder bij elke stelling de reactie van de ChristenUnie terug. Elke week zetten we de laatste stelling erbij.

NB: de Delft op Zondag heeft in de papieren editie van 18 maart helaas bij zowel de ChristenUnie als D66 de reactie van D66 op de stelling van week 8 geplaatst. Hieronder en op de website van Delft op Zondag is de goede reactie geplaatst.

Stelling week 8: Delft kan beter eens gaan sparen in plaats van weer investeren.
Stelling week 7: Maak af: Stem op ons, want...
Stelling week 6: Iedereen moet hier in de toekomst een woning kunnen vinden, niet alleen studenten en kenniswerkers.

Stelling week 5: Het onderhoudsniveau van Delft is ondermaats.
Stelling week 4: In Delft wordt goed naar de burgers geluisterd.
Stelling week 3: Delft kennisstad moet investeren in alle onderwijsniveaus én in banen op alle niveaus binnen de kenniseconomie.
Stelling week 2: Het parkeerbeleid moet op de schop.
Stelling week 1: Delft is de afgelopen vier jaar goed bestuurd.

Stelling week 8: Delft kan beter eens gaan sparen in plaats van weer investeren. 

De ChristenUnie wil dat de gemeente een betrouwbare en goede rentmeester is. Dat betekent: niet meer uitgeven dan er binnenkomt en voldoende reserves om eventuele risico’s op te vangen. Dat is nu het geval. De stadsschuld in Delft is hoog, maar beheersbaar omdat de rente laag is. De stadsschuld wordt de komende jaren afgebouwd tot een verantwoord niveau en daarom is het voorlopig niet nodig daar bovenop extra af te lossen.
De prioriteit van de ChristenUnie ligt voor de komende jaren dus bij het verlagen van de lokale lasten en bij investeren in de stad daar waar het na de bezuinigingen van de afgelopen jaren het hardst nodig is. Zo moet er echt meer geld naar onderhoud, handhaving en naar nieuwe woonvormen voor ouderen. En er zal geïnvesteerd moeten worden in de broodnodige energietransitie.

Investeringen verhogen de stadsschuld, daarom zullen we steeds kritisch kijken naar de meerwaarde van investeringen voor toekomstige generaties. Zo zullen we ook bezien welke investering echt nodig is voor een toekomstbestendig Prinsenhof. Op verzoek van de ChristenUnie wordt gekeken wat de maatschappelijke meerwaarde is van de verschillende scenario’s, die worden uitgewerkt voor de verbouwing. Dan kunnen we goed afwegen welke investering de plannen ons waard zijn.

Stelling week 7: maak af: Stem op ons, want...

De ChristenUnie is een hoopvolle, realistische partij, die gelooft in de kracht van de samenleving en knokt voor kwetsbaren. We streven naar een stad waarin iedereen zich thuis voelt en naar elkaar omziet. Een stad waarin alle kinderen kansen krijgen, en waar ouderen de zorg en huisvesting krijgen die ze nodig hebben. Een stad waar we gezond, veilig en in vrijheid kunnen leven en ondernemen. We geven ruimte aan inwoners, ondernemers, vrijwilligers en verenigingen en pakken op wat de samenleving niet kan, en de markt niet beter kan. En we investeren in de toekomst van onze kinderen. 

De ChristenUnie is een constructieve partij. Omdat we altijd zoeken naar verbinding, en ons steeds proberen goed voor te bereiden, weten we meerderheden te vinden voor onze voorstellen en resultaten te boeken (zie: http://delft.christenunie.nl). Zo kwam er dankzij onze voorstellen meer geld voor handhaving, voor het onderhoud van de stad, voor de Buitenhof en voor kinderen in armoede. Er werd een begin gemaakt met het verlagen van de OZB en Delft werd een dementievriendelijke gemeente. Ook hebben we ons hardgemaakt voor betere schuldhulpverlening en voor eerlijke eigen bijdragen in de Wmo.

De ChristenUnie is een partij met waardevolle plannen: we presenteren een Actieplan waardig ouder worden in Delft, met o.a. meer aandacht voor mantelzorgers, het tegengaan van eenzaamheid en tussenvormen tussen thuis en het verpleeghuis. We maken werk van een goede woningmix in onze stad voor onze húidige inwoners en investeren in ons sociaal kapitaal: de vele vrijwilligers(organisaties) ven verenigingen. We kiezen voor duurzame oplossingen die voor iedereen toegankelijk en betaalbaar zijn. We willen immers een forse daling van het energiegebruik een snelle en volledige energietransitie in één generatie – dus af van het gas en andere fossiele brandstoffen. De ChristenUnie kiest voor de bescherming van waardevolle natuur en een verantwoorde omgang met ruimte en landschap, waarbij de inspraak van bewoners beter geregeld is.
Intussen blijven we ons ook inzetten voor verlaging van de lokale lasten, betere dienstverlening en gezonde toekomstbestendige financiën.

Dus: of u zelf nu wel of niet gelooft, als u staat voor politiek die gevoerd wordt vanuit een heldere visie, die resultaten weet te boeken én die goede plannen heeft voor Delft, stem dan ChristenUnie! Voor een waardevol Delft!

Stelling week 6: Iedereen moet hier in de toekomst een woning kunnen vinden, niet alleen studenten en kenniswerkers.

Eens, Delft is een stad voor iedereen. Dus ook wat betreft woningen wil de ChristenUnie in elke wijk een gezonde mix van woningen, waarin zowel ouderen, jongeren, hoger- en lageropgeleiden een plek kunnen vinden. Er zijn meer betaalbare woningen nodig voor mensen die net te veel verdienen voor een sociale huurwoning. Om dit te bereiken moet er slim worden omgegaan met de al bebouwde ruimte en moet waardevolle stadsnatuur behouden blijven. Ook door de transformatie van kantoorruimte naar woningen kunnen meer woningen worden gerealiseerd.

Intussen moet er ook weer geïnvesteerd wordt in bestaande huurwoningen. Zodat ook mensen die nu al in onze stad wonen prettig kunnen blijven wonen en hun energielasten omlaag kunnen.

Als het gaat om studenten, vinden we dat er niet alleen dure zelfstandige wooneenheden bijgebouwd moeten worden -  die zadelen studenten op met hoge huren en de samenleving met meer huurtoeslag. Gezamenlijke studentenwoningen zijn goedkoper en zijn beter voor verenigingsactiviteiten en ontmoeting.

De ChristenUnie wil zich speciaal inzetten voor ouderen door meer betaalbare tussenvormen tussen het verpleeghuis en thuis: waar ouderen nabij andere ouderen wonen, met zorg op afroep. Zodat ouderen die hun hele leven al in Delft wonen er ook kunnen blijven wonen. 

Stelling week 5: het onderhoudsniveau van Delft is ondermaats

De ChristenUnie vindt en vond het onderhoudsniveau van Delft onvoldoende en heeft (in 2016, toen de gemeente weer wat geld te besteden had) een voorstel gedaan om het onderhoudsniveau – vooral in de wijken buiten de binnenstad - te verbeteren. Inmiddels is de meerderheid van de raad het daarmee eens en wordt het onderhoud verbeterd. Het is de vraag of het extra geld dat daarvoor is uitgetrokken, voldoende is. Delft is een mooie stad, het centrum is goed onderhouden. Het is de verantwoordelijkheid van de gemeente én van inwoners zelf om dat zo te houden. De ruimte in de stad met stegen, straten, pleinen en plantsoenen is van ons allemaal.

Vanouds beheert de gemeente het openbaar groen. De ChristenUnie vindt dat inwoners en organisaties de mogelijkheid moeten krijgen om zelf het onderhoud van het groen op te pakken als ze dat beter denken te kunnen dan de gemeente. De gemeente zorgt dan voor het geld, het gereedschap en het plan. Samen verantwoordelijkheid dragen verstrekt immers de sociale samenhang. Daarbij vinden we het belangrijk dat in de plannen biodiversiteit centraal staat en geen bestrijdingsmiddelen worden gebruikt. Samen maken we delft groen!

Stelling week 4: in Delft wordt goed naar de burgers geluisterd

Wat de ChristenUnie betreft wordt er niet altijd goed genoeg geluisterd naar de burgers. Als er een ontwikkeling is bij mensen in de buurt, dan vinden wij dat ze daar actief en op tijd over geïnformeerd moeten worden. Dus niet alleen een berichtje in de lokale krant, maar op tijd een duidelijke brief in de brievenbus. Een ander punt wat beter kan en moet is dat duidelijk moet zijn wat de mogelijkheden zijn om plannen nog bij te sturen. Als de heipalen, bij wijze van spreken, al klaarliggen dan noemen we iets een informatieavond en als er echt ruimte is voor inspraak en bijsturing, dan noemen we het een inspraakavond. Te vaak blijkt een inspraakavond eigenlijk een informatieavond te zijn. De ChristenUnie vindt dat het nu echt tijd is om inspraak beter te regelen!

De ChristenUnie vindt het daarnaast van groot belang dat we altijd opkomen voor hen die geen stem hebben en dat we luisteren naar de mensen wiens belang dreigt onder te sneeuwen. Niet iedereen kan zijn of haar zin krijgen, maar elke stem moet gehoord. Pas dan kan een eerlijke belangenafweging gemaakt worden.

Stelling week 3: Delft kennisstad moet investeren in alle onderwijsniveaus én in banen op alle niveaus binnen de kenniseconomie

Eens! Want iedereen telt mee! Daarom wil de ChristenUnie dat iedereen ook de kans krijgt om mee te doen. Dat kan onder andere door goed onderwijs op alle niveaus. Daarom zijn wij enthousiast over initiatieven als de Delftse community school De Horizon. Deze school werkt samen met laagdrempelige zorg en instanties voor werk en inkomen. Hierdoor worden kinderen geholpen, die dat nodig hebben en krijgen zij meer kans om mee te doen in deze stad. Investeren in vroege- en voorschoolse educatie is ook belangrijk om kwetsbare kinderen al op jonge leeftijd extra te ondersteunen. We zijn blij met vrijwilligersorganisaties als School is cool die kinderen helpen met de soms moeilijke overgang van kinderen naar de middelbare school. Schooluitval moet zoveel mogelijk voorkomen worden

Om ervoor te zorgen dat iedereen mee kan doen moet er in Delft ook werk zijn op alle niveaus. Dus zorgen we dat bedrijven in alle sectoren kunnen floreren, niet alleen kennisintensieve bedrijven. Ook blijven we investeren in (beschutte) banen voor mensen met een beperking. Dat gaat niet vanzelf – bedrijven en overheid moeten dat samen oppakken. Als betaalde arbeid niet haalbaar is, bijvoorbeeld door psychische klachten, dan zorgen we bijvoorbeeld voor passend vrijwilligerswerk of zinvolle dagbesteding. Dat is waardevol voor Delft.

Stelling week 2: het parkeerbeleid moet op de schop

De ChristenUnie ondersteunt het parkeerbeleid in hoofdlijnen. Dat betekent: bezoekers aan de binnenstad parkeren in de garages of betaalde parkeerterreinen, bewoners parkeren dicht bij hun woning. En we willen alleen vergunning parkeren als er een capaciteitsprobleem is, op tijden dat er een probleem is én wanneer er voldoende draagvlak is onder bewoners. Daarom zijn we niet gelukkig met een starttijd van 12.00u voor de woonwijken rond het centrum: Tussen 12.00u en 16.00u is er geen parkeerprobleem, maar we dwingen bijvoorbeeld mantelzorgers of thuiszorgmedewerkers om te betalen om zorg te verlenen. Ook winkeliers in deze gebieden hebben het lastiger. Er bleek geen meerderheid voor ons voorstel om de starttijd aan te passen. Ook ons voorstel om op zondag om betaald parkeren om 13.00u te laten ingaan in plaats van 12:00u kreeg helaas geen meerderheid. Daardoor komen (oudere) kerkgangers nogal eens in de knel.
Wel is het goed dat inwoners tegenwoordig hun bezoekersuren kunnen bewaren of uren bij kunnen kopen. We hebben daarnaast gepleit voor oplossingen voor (bijv. sport- en muziek-) verenigingen in vergunning gebieden. Ons parkeerbeleid mag er niet toe leiden dat hun activiteiten gefrustreerd worden. Daarom zijn we blij dat de wethouder binnenkort komt met een voorstel voor een verenigings-parkeer-product.

Stelling 1: Delft is de afgelopen vier jaar goed bestuurd

Een goed stadsbestuur dient de samenleving. Dienstbare bestuurders zoeken steeds naar wat de stad nodig heeft, doen recht én hebben oog voor de belangen van minderheden. De afgelopen jaren is er veel goed gegaan. Maar soms liet het college omwonenden te veel in de kou staan (bijv. bij de nieuwbouw Laga/ Lidl-Kruisstraat). Soms werden taken te makkelijk over de schutting gegooid (bijv. de kinderboerderijen/ waterspeeltuinen). En soms werden goede voorstellen van de oppositie te laat ondersteund door de coalitie (lagere OZB, beter onderhoud, meer handhaving). Wat de ChristenUnie betreft verdient Delft de komende jaren dus een nog beter bestuur.