Waardevol Delft

een Betrouwbare Overheid

een Veilige Stad

een Zorgzame Samenleving

Kansen voor alle Kinderen

een Vitale Economie

een Sterke Stad

een Gezonde Aarde

een Leefbare Stad

Waardevol Delft

Deze verkiezingen zijn er voor u. U mag kiezen welke partij in de gemeenteraad namens u richting mag geven aan de toekomst van Delft. Dat raakt iedereen. U en ik, onze ouders, kinderen, buren, de leerkracht op school, werkgevers en werknemers. Het gaat over ons allemaal en onze manier van samenleven.

Richting geven aan de stad doen we in de eerste plaats samen. Het gemeentebestuur stelt zich daarin dienstbaar op. De ChristenUnie gelooft dat God ons aan elkaar heeft gegeven om samen te leven en te werken. Om een samenleving te vormen. De ChristenUnie is ervan doordrongen dat het in onze samenleving om veel meer gaat dan om geld en bezit. Het gaat vooral om zinvol leven, er voor elkaar zijn en vrijheid genieten. Vrijheid om te geloven en om zelf verantwoordelijkheid te nemen. De ChristenUnie ziet daarbij een bescheiden rol voor de overheid. Dat betekent dat de gemeente ruimte biedt aan inwoners, bijvoorbeeld als het gaat om zorg voor elkaar en het tonen van maatschappelijk initiatief.

Een samenleving met toekomst

In Delft gaat er veel goed. De Spoorzone is bijna klaar, financieel staat de stad er weer veel beter voor en er gebeuren veel mooie dingen in de stad. Ook zijn er talloze vrijwilligers en organisaties actief die hun steentje bijdragen aan een leuke een leefbare stad.

Tegelijk zijn er zorgen. We denken bijvoorbeeld aan mensen die kampen met schulden, moeilijk rond kunnen komen of te maken hebben met huiselijk geweld. Het komt allemaal helaas veel te vaak voor. Daarnaast staat de gemeentelijke overheid voor grote uitdagingen bij het uitvoeren van wat voorheen taken van het Rijk waren. De hervormingen van het zorgstelsel zijn ingrijpend geweest en mensen
dreigen geregeld tussen wal en schip te vallen. Ook moeten we serieus aan de slag gaan met het verminderen van de uitstoot van schadelijke stoffen in het milieu en verspilling van grondstoffen.

We zien ook dat het debat over vluchtelingen of andere gevoelige thema’s soms erg hard gevoerd kan worden. Mensen staan daarbij geregeld meer tegenover elkaar dan naast elkaar. Dit is iets wat zich voor een groot deel ook op sociale media afspeelt zonder dat mensen nog met elkaar in gesprek zijn. De ChristenUnie vindt dat het daarom meer dan ooit belangrijk is dat we ons inzetten voor een stad waar het niet gaat om ‘ik’ maar om ‘wij’. We willen stimuleren dat mensen met uiteenlopende

ideeën en achtergronden elkaar ontmoeten en met elkaar in gesprek gaan. Zulke gesprekken verbinden en dragen bij aan wederzijds begrip. En zo zijn ze ook een belangrijke manier om bij te dragen aan een samenleving waarin je de vrijheid hebt om te zijn wie je bent en te geloven wat je wilt.

Wij willen ons, in de komende vier jaar, weer inzetten voor onze mooie stad. Met dit programma gaan wij de verkiezingen in. Een programma met plannen voor Delft dat laat zien dat de ChristenUnie wil bouwen aan een samenleving waarin iedereen meetelt. Wij investeren in zorg voor elkaar, in de cruciale rol van gezinnen, in een dienstbare en rechtvaardige overheid, in godsdienstvrijheid, in
een duurzame economie en in een zorgvuldige omgang met Gods schepping. Dit vatten we samen in onze kernboodschap: de ChristenUnie

  • zorgt dat iedereen meetelt;
  • investeert in de toekomst van kinderen;
  • komt op voor (godsdienst)vrijheid.

Geef geloof een stem

Bij het zoeken naar antwoorden op de uitdagingen van deze tijd laten wij ons als
christelijke partij inspireren door de Bijbel. In de Bijbel gaat het over mensen, over
samenleven en ook over de overheid. De Bijbel heeft een bevrijdende boodschap
die hoop geeft voor de toekomst. Wij geloven daarom dat christelijke uitgangspunten
in de politiek ook relevant zijn voor Delft.

De ChristenUnie is een partij van christenen voor alle mensen. Wij willen de
liefde die God heeft voor deze wereld, voor Nederland, voor Delft uitstralen en
doorgeven. Doe met ons mee. Geef geloof een stem.