Kandidaten    

1. Joëlle Gooijer
"Met veel enthousiasme wil ik me een nieuwe periode inzetten als lijsttrekker voor de ChristenUnie. Ook met één zetel hebben we laten zien relevant te zijn, en dat we met weinig rumoer veel resultaat kunnen bereiken. Onze visie op een sociaal delft, waarin de samenleving tot bloei komt en een bescheiden overheid zorg voor mensen die dat echt nodig hebben is zeer bruikbaar. Juist als de komende jaren grote verantwoordelijkheden bij de lokale overheid komen liggen op het gebied van de jeugdzorg, de langdurige zorg en de arbeidsparticipatie, maakt het verschil vanuit welke visie je dat doet. Met een kundig, gedreven team kunnen we als ChristenUnie dat werk aan. Mogen we op uw steun en uw stem rekenen?"

 

2. Jabco Vreugdenhil
“Ik wil bijdragen aan een stad waarin het voor iedereen prettig wonen is. Aan een gemeente die samen met inwoners optrekt en hen ondersteunt als ze dat nodig hebben. Aan een stad waar mensen sociaal dicht bij elkaar leven en naar elkaar omzien.”

3. Hugo Vos
“Van harte wil ik mijn talenten gebruiken om me in te zetten voor de mensen in Delft, voor integer bestuur, vanuit het geloof dat God om ons geeft en de overtuiging dat wij mogen omzien naar elkaar”

 

4. Leen de Graaf
“Het is tijd voor een evenwichtigere aandacht voor de wijken van Delft, ook de ‘gewone wijken’ verdienen aandacht. Het onderhoudsniveau van wegen en groen in de wijken moet omhoog. Belangrijke voorzieningen als de bibliotheek in Voorhof, de beide waterspeeltuinen, kinderboerderijen en buurtwinkelcentra maken Delft aantrekkelijk en mogen niet verdwijnen!”

 

5. Jeanieke Kuijper
“Graag wil ik me inzetten voor een breed aanbod aan onderwijs waarbinnen voor elke leerling een geschikte plek te vinden is. Zorg moet toegankelijk zijn voor iedereen die dit nodig heeft. De aandacht van de ChristenUnie gaat uit naar de bereikbaarheid van school tot verpleeghuis en van buurtwinkel tot ziekenhuis. Goed openbaar vervoer en slim parkeerbeleid zijn hierbij essentieel. Een stem op de ChristenUnie betekent samen de verantwoordelijkheid nemen voor een prettige leer-, woon- en leefomgeving waarin iedereen tot zijn recht kan komen.”

 

6. Sietse Bolt
“Ik wil me graag inzetten voor een maatschappij met een betrokken en rechtvaardige overheid. Er wordt nu van de politiek gevraagd een goede invulling mee te geven aan de samenleving om zelf het omzien naar elkaar weer meer op zich te nemen. De ChristenUnie is zelf een partij waar beide kanten van de samenleving bij elkaar worden gebracht. Hierdoor heeft het goede papieren om ieders belangen af te wegen om voor een passende, betere, oplossing te zorgen.”

 

7. Bram Gille
“Komende jaren komen er veel extra taken naar de gemeente toe. Juist dan is het belangrijk om goed te kijken welke taken de gemeente zelf oppakt en waar meer van de samenleving kan worden verwacht. De ChristenUnie is de partij die deze afwegingen al jarenlang consistent, integer en met hart voor mensen maakt. Geen onterecht geloof dat de overheid het allemaal beter kan, maar ook geen verwachtingen over de schutting gooien die daar niet kunnen worden opgevangen.”

 

8. René de Bakker
“Voor een frisse ondernemersblik.”

 

9. Henk de Vries
“De slogan ‘Creating history’ is een mooie typering van Delft. Een historische stad die geschiedenis heeft geschreven en schrijft – in stadsontwikkeling, techniek, kunst, enz. Daarin weerspiegelt zij iets van God de Schepper. De toekomst van de stad ligt in de verbondenheid met die Schepper. Dan is Delft dienend voor haar inwoners en voor de wereld buiten de stad. De Christenunie wil die verbondenheid zoeken en gestalte geven.”

 

10. Bart van der Pot
“De samenleving is aan het veranderen. Of we het willen of niet. Ook de Delftse. Meer en meer zal een beroep op burgers worden gedaan om naar elkaar ‘om te zien’. Dat is niet erg, maar geeft wel spanningen in een economie die onder druk staat. Daarom zal de politiek keuzes moeten maken om ‘omzien’ mogelijk te maken. Ook de Delftse. Dat betekent onder meer dat ‘mobiliteit’ niet het genereren van structurele (parkeer)inkomsten als doel moet hebben, maar ten dienste staat aan ‘welzijn’. Zodat bijvoorbeeld een zoon of dochter van buiten Delft ongehinderd een bezoek kan brengen aan en zorg kan dragen voor een oude moeder. Of dat een verpleegkundige die mensen uit meerdere wijken binnen Delft moet bezoeken, niet gehinderd wordt door een strikt vergunninghoudersbeleid.”

 

11. Harmen Talstra
“Ik voel me thuis bij de ChristenUnie omdat deze partij de praktische Bijbelse wijsheid voor het leven ook wil omzetten in politiek. Dat is gedurfd. Christelijke politiek is niet te vangen in een simpel links-rechts-schema of een ideologische blauwdruk van de samenleving, maar probeert geïnspireerd door Gods woord het welzijn van die samenleving te zoeken. Ik heb alle vertrouwen in onze raadsleden (de leden van de steunfractie meegerekend), dat zij op een uitstekende manier zullen blijven streven naar het zoeken van de vrede voor onze stad.”

 

12. Klaas van Breugel
“Hoe breng je de belangen en wensen van mensen in balans met onze gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een duurzame samenleving. Samen met anderen een bijdrage te leveren aan de zoektocht naar die balans is een uitdaging waar ik mij graag voor inzet!”

 

13. Wim van Balen
“De crisis vraagt om terughoudende doelstellingen: geen 'prestigeprojecten' en een kritische houding wat betreft subsidies.”

 

14. Paul Makkus
“Vanuit een Christelijke levensvisie streven naar een sociaalbeleid met extra aandacht voor de zwakste groepen in de samenleving.”

 

15. Jan Bron
“Ik sta op de lijst, om dienstbaar te zijn aan de Delftenaren in een schoon en veilig Delft.”

 

16. Mattie Mostert
“Elkaar de helpende hand bieden, dienstbaar zijn, dat kenmerkt ChristenUnie. Zo wil ik ook functioneren. Op mijn werk, in de samenleving, zelfs als ik voetbal.”