Kandidaten


    

1. Joëlle Gooijer
"Mijn naam is Joëlle Gooijer. Mijn hart ligt in Delft, waar ik 14 jaar woon, én in de ouderenzorg, waar ik bijna 20 jaar werk. Ik probeer recht te doen aan mensen die in de samenleving niet (meer) mee lijken te tellen. Want iedereen is waardevol en verdient het om gehoord te worden. In de gemeenteraad heb ik me de afgelopen jaren ingezet voor hen die geen stem hebben: bijvoorbeeld voor mensen met dementie, voor mensen met schulden of voor kinderen die in armoede opgroeien. Ik ben dankbaar voor al die vrijwilligers en professionals die zich daarvoor inzetten. Als gemeente moeten we dat koesteren en ondersteunen. Ik ben gemotiveerd om ook de komende jaren namens de ChristenUnie steeds weer op zoek te gaan naar hen die tussen wal en schip dreigen te vallen.
Mag ik rekenen op uw stem?!"

 

2. Bert van der Woerd
Al vanaf de middelbare school liep ik warm voor het milieu. Naast mijn werk als consultant bij Capgemini coördineer ik sinds 10 jaar in Nederland Climate Stewards, het klimaatfonds van A Rocha met projecten in Ghana, Kenia, Uganda en Mexico. In mijn werk en in de samenleving loop ik warm voor een eerlijk proces. Duurzaamheid is niet iets aparts, het komt terug in alle aspecten van het leven; onderwijs, zorg, economie, werk, mobiliteit, cultuur, sport, toerisme, energie, klimaat, milieu, wonen, groenvoorzieningen en verkeer. Duurzaamheid is voor iedereen ongeacht portemonnee of status. Daarom wil ik gekozen worden in de gemeenteraad van Delft!

3. Wimke Schuurmans
Ik ben geboren in Kenia en heb van mijn 10e tot 18e levensjaar in Tanzania gewoond. Inmiddels woon ik 18 jaar in Delft en noem ik het, met trots, mijn thuis. Dat komt door warme contacten in mijn wijk (Wippolder), kansen vanuit universiteit en goede scholen en gezellige activiteiten in de mooie binnenstad. Verder dragen goede bereikbaarheid met fiets, OV en auto en de nabijheid van natuur daar allemaal aan bij. Goed bestuur, met oog en hart voor mensen, is nodig om iedereen (ook de volgende generatie) in Delft dit zo te laten ervaren. Vanuit de ChristenUnie Delft zet ik mij hier graag voor in!

 

4. Sytse Alkema
“Mijn naam is Sytse Alkema, 26 jaar en bijna afgestudeerd in de geotechniek. Ik houd ervan de beste oplossingen te zoeken. In de techniek doe ik dat om wegen en dijken betrouwbaar te houden en in Delft wil ik me inzetten voor een veilige, bereikbare en groene stad. Dat wil ik doen in de gemeenteraad door een open, constructieve maar ook kritische houding, of dat nou in de oppositie of coalitie is. Met elkaar oplossingen voor Delft zoeken. Die manier van politiek bedrijven, constructief en eerlijk, past bij mij en bij de ChristenUnie.”

 

5. Pieter van de Ven
“Hallo, Pieter van de Ven hier, opgegroeid in Veenendaal, op mijn 18e naar Delft gekomen voor de studie Werktuigbouwkunde en met veel plezier woon ik hier ruim zes jaar. Ik heb een passie voor mensen, nieuwe culturen, andere denkwijzen etc. Maar bovenal heb ik een passie voor Jezus. Ik wil graag zijn voorbeeld volgen. Naast dat ik in een huis met statushouders woon wil ik me ook graag inzetten voor de CU in de gemeenteraad. De plek waar beslissingen genomen worden over en voor mensen. Omzien naar de mensen die het zelf niet redden vind ik een belangrijke taak van de overheid.”

 

6. Annet van Eckeveld

"De politiek moet actieve burgers en goede ideeën voor sociale cohesie steunen en stimuleren. Die wens vind ik ook bij de ChristenUnie. "

 

7. Fleur van Lit

Als geboren en getogen Delftse draag ik graag bij aan het een beetje mooier maken van deze prachtige stad. Dat de ChristenUnie iedereen hierbij betrekt die dat kan en zo iedereen steunt die dat nodig heeft, spreekt mij erg aan. Delft is waardevol en moet dat ook blijven. Voor iedereen.

 

8. Els Douma

"De ChristenUnie is een partij die midden in de samenleving staat en zich hard maakt voor de leefbaarheid van de wijken in Delft. Dat spreekt mij aan!"

 

9. Corjan Gebraad

"Samen leven, dat doen wij allemaal. Goed samenleven in onze stad, met oog voor elkaar, de kwaliteit van onze woon- en werkomgeving en met aandacht voor een duurzame ontwikkeling is best een kunst. Als inwoner van Delft wil ik daaraan graag bijdragen. Als christen heeft dit voor mij nog een andere dimensie: de waarde van mensen en van onze leefomgeving is uitgangspunt bij wat ik doe. De Christenunie zet zich in voor die waardevolle samenleving, ook in Delft. Daarom zet ik mij graag via de Christenunie in voor een waardevol Delft."

 

10. Wessel Vrijmoeth

“Ik wordt enthousiast van de wijze waarop ChristenUnie Delft aan de slag is in het stadsbestuur en hoe het zich verder wil gaan inzetten in Delft. Een waardevolle samenleving voor jong en oud wordt hierbij scherp voor ogen gehouden."

 

11. Wim Schut

12. Henk de Vries
"‘Creating history’, het motto van Delft, weerspiegelt iets van de Schepper zelf. Christelijke politiek mag die creativiteit stimuleren. In een stad waar het leven goed is, voor iedereen".

 

13. Mattie Mostert

"Mijn naam is Mattie Mostert en ik geloof in Delft. Dat bedoel ik ook letterlijk: ik geloof! En ik woon en leef in Delft! Om die reden sta ik op de lijst bij de ChristenUnie Delft, om zo te proberen mijn geloof - dat ik niet kan en wil scheiden van m'n 'gewone leven' - uit te dragen en in de praktijk te brengen: God liefhebben bovenal en m'n naaste als mezelf."

 

14. Arend Smit

"Er zijn nogal wat redenen waarom ik het werk van de CU Delft wil steunen. Een belangrijke reden is dat de waarde van werk onderken en de concrete maatregelen van de CU op dit punt goed vindt: het stimuleren van vrijwilligerswerk, inzetten van vrijwilligerswerk als belangrijk reintegratie-instrument. Een tweede reden is dat ik aandacht voor minima en burgers met schulden belangrijk vind. Het maken van afspraken met woningcorporaties en energieleveranciers over tijdig melden van betalingsachterstanden, inzet op goede hulp door het Instituut Sociaal Raadslieden en het beter zichtbaar maken van de gemeentelijke regelingen voor minima."
 

 

15. Inge Weijts

 

16. Harmen Talstra

"Door de lijst van de CU-Delft te helpen "duwen" betuig ik graag mijn steun aan de CU-kandidaten voor de gemeenteraad en aan de missie van de ChristenUnie in Delft: gemotiveerd door het evangelie het goede zoeken voor onze stad. Met name als het gaat om klimaat, de gemeenschapszin en de positie van mensen die zwakker staan in de samenleving. Dat niet de macht van geld en economische belangen allesoverheersend zullen zijn."

17. Mirte Golverdingen

"Ik ben betrokken bij de ChristenUnie Delft omdat het omkijken naar elkaar in de huidige samenleving vaak vergeten wordt. De ChristenUnie zet zich juist in voor mensen die door het huidige systeem vergeten worden. Hierdoor kan CU Delft echt iets betekenen voor de stad en haar inwoners."

18. Willem Jan Pijnacker Hordijk

"Deze kernwoorden die de Christen Unie typeren spreken mij aan: integer, constructief, sociaal, duurzaam, win-win, dienend, doelgericht, hoopvol realistisch en dat alles geïnspireerd vanuit de Bijbel, het beste boek voor de weg."

19. Willem Schrier

"Ik verbind graag mijn naam aan een partij die staat voor een betrouwbare overheid, en voor wie iedereen waardevol is."

20. Klaas van Breugel

"De zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu." Zo luidt art. 21 van de Nederlandse Grondwet. Tot op de dag van vandaag vind ik dit een indrukwekkend artikel. Als we dit artikel serieus nemen dan
geeft dat ons handenvol werk. Mensen die handen en voeten willen geven aan deze 'zorgtaak', in dit geval voor de stad Delft, verdienen echt onze steun. Met mijn lijstduwersplaats op de kandidatenlijst van de ChristenUnie geef ik graag mijn steun aan de lijsttrekkers, die zich vol energie aan deze zorgtaak willen wijden."

21. Dick van der Goot

"Al sinds 1978 ben ik op meerdere manieren actief geweest in de ChristenUnie en een van haar voorlopers. Binnen de ChristenUnie zie ik steeds weer inzet, diepgang, visie en toewijding voor een goed (stads)bestuur. Ik heb de kans gepakt, deze lijst openlijk te steunen!"

22. Jeanieke Kuijper

"ChristenUnie Delft zet zich in voor een samenleving met toekomst. Alle Delftse inwoners doen er toe. Als fractielid heb ik de afgelopen vier jaar gezien dat je ook als kleine partij het verschil kan maken. In een wat andere rol wil ik daar graag opnieuw een steentje aan bijdragen."

23. Leen de Graaf

"In de afgelopen 4 jaar heb ik met veel plezier voor de ChristenUnie in de raadscommissie Ruimte en Verkeer gezeten. Een intensieve en mooie tijd waar ik de kans had om met veel Delftenaren te sparren over allerlei ruimtelijke projecten in Delft. Mijn belangrijkste inzet is altijd geweest om goed te luisteren en de verschillende belangen goed af te wegen!"

24. Jabco Vreugdenhil

"Acht jaar, waarvan vier jaar als raadslid, mocht ik de ChristenUnie vertegenwoordigen in de Delftse gemeenteraad. Een mooi avontuur, waarin ik mocht samenwerken met betrokken en constructieve fractiegenoten. Prachtig dat Joëlle voor de derde keer de lijsttrekker is. Daar zijn velen, binnen en buiten de raad, het met mij over eens. En nu zie ik rondom Joëlle ook weer een fris en energiek team klaar staan. Ik heb er vertrouwen in dat dit team verder gaat op de ingezette lijn. Een stem op de ChristenUnie gaat ook in de komende periode weer het verschil maken: oog voor kwetsbaren, voor rechtvaardigheid en voor transparante en eerlijke politiek. Daar ben ik van overtuigd."