Energie, klimaat en milieu

In de visie van de ChristenUnie is de ruimte en de natuur in onze stad ons in beheer gegeven. Het is een verantwoordelijkheid van mensen om hier goed voor te zorgen. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor de straat waarin mensen wonen. De ChristenUnie wil stimuleren dat mensen zelf verantwoordelijkheid nemen voor een schone leefomgeving; daarvan profiteert iedereen. Van de gemeente mag het zwaardere veegwerk worden verwacht, maar bijvoorbeeld zwerfvuil opruimen en perkjes netjes houden kan worden opgepakt door mensen in de wijk. Als de bewoners het zelf doen, wordt de kwaliteit van het groen hoger en de wijk leuker. De wijk wordt beter onderhouden en het versterkt bovendien de sociale samenhang. 

De ChristenUnie is ook voor het tegengaan van verspilling. Dit kan goed gebeuren door anders te kijken naar afval. In het afval dat we dagelijks produceren zitten waardevolle grondstoffen die niet verloren mogen gaan. Beter kunnen we afval dus zien als grondstof. We moeten naar een circulaire economie, waarbij de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen wordt gemaximaliseerd. Als afval goed gescheiden wordt ingezameld, kunnen de grondstoffen worden aangeboden voor hergebruik en kan de afvalstoffenheffing naar beneden. 

Wat wil de ChristenUnie bereiken?

  • We doen onderzoek naar de mogelijkheden en de financiële winst om afvalscheiding in Delft te intensiveren. We streven naar een forse toename van het hergebruik van de grondstoffen in ons afval.
  • De gemeente stelt een actieplan op waarin concreet wordt aangegeven welke duurzaamheidsinitiatieven de gemeente de komende periode zal nemen. Hierin moet aandacht zijn voor innovatieve ontwikkelingen.
  • Bij verlichting in de openbare ruimte worden moderne en energiezuinige technieken toegepast (bijvoorbeeld LED-verlichting).
  • We hechten aan het in stand houden van organisaties die werken aan de bewustwording bij kinderen en volwassenen van milieugedrag en het belang van de natuur, zoals de Papaver.