Mobiliteit

De ChristenUnie vindt bereikbaarheid van de hele stad, per fiets, openbaar vervoer (OV) en auto van groot belang. Dit omdat het bepalend is voor het gemak en plezier van mensen om in Delft te wonen. Daarnaast ondersteunt een goede bereikbaarheid de economische en toeristische aantrekkingskracht. Momenteel wordt er gebouwd in Delft om de bereikbaarheid met het OV te verbeteren. Hierdoor staat wel - tijdelijk - de bereikbaarheid van winkels, wijken en andere bestemmingen in Delft onder druk. Dat we de komende jaren nog last zullen hebben van al het bouwen is onvermijdelijk en in de tussentijd moet er voor worden gezorgd dat Delft zo goed mogelijk bereikbaar blijft, bijvoorbeeld door goede bewegwijzering en communicatie over bouwactiviteiten.

Wat veel mensen zo mooi vinden aan Delft is de kleinschaligheid en dat je per fiets overal goed kan komen. De ‘doorfietsbaarheid’ van Delft moet wat de ChristenUnie betreft dan ook in het bijzonder aandacht hebben. Om die op peil te houden en verder te verbeteren stellen we verschillende maatregelen voor. Zie hiervoor het kopje ‘wat wil de ChristenUnie’.

Ook het parkeren van auto’s is vaak lastig vanwege de bouwwerkzaamheden. Goede bewegwijzering naar parkeerlocaties vinden wij daarom erg belangrijk. In Delft is in 2014 nieuw parkeerbeleid van kracht geworden en vanaf medio 2014 geldt ook de digitale bezoekersregeling. Het functioneren van het nieuwe parkeerbeleid willen wij in de beginperiode nauwkeurig monitoren. Met een evaluatie willen wij beoordelen of het aanmelden van auto’s van bezoekers via telefoon of internet werkt. Wij zijn geen voorstander van het hanteren van de nieuwe betaaltijden van 12.00 tot 24.00 uur op maandag tot en met zaterdag in de binnenring. Voornaamste argument hiervoor was het verbeteren van de parkeerdichtheid van de garages. Als blijkt dat deze niet toeneemt, willen we dat de betaaltijden worden verschoven naar 14.00 uur of zelfs naar 16.00 uur zoals het was voor 2014. De toegankelijkheid van Delft en omgeving vinden wij een topprioriteit. Om die te verbeteren stellen we hieronder een aantal maatregelen voor.

Wat wil de ChristenUnie bereiken?

  • De gemeente stelt zich proactief op binnen regio Haaglanden (die over het openbaar vervoer gaat) om te waarborgen dat wijken, zorgcentra, ziekenhuizen en scholen in Delft bereikbaar zijn per bus.
  • Wij zijn voorstander van aparte banen voor de bus en verkeerslichtbeïnvloeding om de reistijd van de bus te minimaliseren. Zo kan de bus een volwaardig alternatief zijn voor de auto.
  •  Fietspaaltjes zijn de oorzaak van veel ongevallen en worden daarom zoveel mogelijk verwijderd. Daar waar ze toch nodig zijn worden ze voorzien van verlichting.
  •  Op het station en in de binnenstad komt een actief beleid zodat de beschikbare plaatsen niet bezet blijven door fietswrakken en fietsen zonder rechtmatige eigenaar.
  • De bewegwijzering voor fietsers wordt verbeterd. Dat is met name van belang in de buitengebieden. Hiervoor is samenwerking met omliggende gemeenten van belang.
  • Er komt een fietsklachtenmeldpunt waar bewoners van Delft terecht kunnen met klachten en meldingen voor situaties waar de toegankelijkheid per fiets te wensen over laat.
  • De buitenwijken moeten goed per fiets verbonden worden met de omliggende gemeenten.