Ruimte voor wonen en werken

Wonen

De herstructurering en nieuwbouw van woningen staat onder druk. Herstructurering vooral omdat woningcorporatie Vestia in financiële problemen is geraakt. En nieuwbouw vanwege de crisis op de woningmarkt. Omdat ook in het spoorzonegebied ruimte beschikbaar komt voor woningbouw is het zaak om de komende jaren in te zetten op het vullen van de bestaande woningbouwgronden en geen nieuwe gronden elders te ontwikkelen. De ChristenUnie vindt dat bij de komende nieuwbouw rekening moet worden gehouden met de door de vergrijzing veranderende samenstelling van de bevolking. Dit betekent bijvoorbeeld dat er meer seniorenwoningen nodig zijn. Verder streeft de ChristenUnie naar klimaatneutrale woningen en woningen die energie ‘produceren’. In de Harnaschpolder en andere buitenwijken krijgen particulieren meer ruimte om in eigen beheer woningen te bouwen of gezamenlijke wooninitiatieven te ontwikkelen. In de binnenstad staat behoud van de historische waarde voorop en is hiervoor minder ruimte.

Werken

Delft is een echte kennisstad en daar mogen we trots op zijn. Wel vindt de ChristenUnie dat er balans moet zijn in de aandacht die er is voor het aantrekken van kennisintensieve bedrijven en bedrijven die veel meer afhankelijk zijn van lager opgeleiden. Het is namelijk belangrijk dat er in Delft werkgelegenheid is voor álle opleidingsniveaus. Er moet dan ook voldoende ruimte zijn voor verschillende typen bedrijven om zich in Delft te vestigen. Daarbij stimuleren we de clustering van bedrijven in dezelfde branche.

Wat wil de ChristenUnie bereiken?

  • Ruimtelijke ordening is bij uitstek het onderwerp waar burgers bij betrokken moeten worden (burgerparticipatie). Het gaat namelijk over de inrichting en kwaliteit van de directe leefomgeving van mensen.
  • Met woningcorporaties worden afspraken gemaakt over het verduurzamen van de woningvoorraad. Zo mogelijk gebeurt dit ook met projectontwikkelaars.
  • De ChristenUnie juicht de ‘sociale koop’ toe. Het is goed dat er steeds meer goedkope koopwoningen komen, waarbij woningcorporaties via Verenigingen van Eigenaren medeverantwoordelijk blijven voor het beheer en de woningen uiteindelijk ook weer terugkopen. Dit helpt de kloof tussen huren en kopen dichten.
  • Het is belangrijk dat bij bouwprojecten aan de gemeentegrenzen goed wordt afgestemd met naburige gemeenten, bijvoorbeeld met Rijswijk. Onderdeel van die afstemming is de verbinding met fietspaden van aangrenzende wijken van verschillende gemeenten.
  • De ChristenUnie wil dat bij het ontwikkelen van nieuwe kantoorpanden of bedrijventerreinen eerst wordt gekeken of er geen mogelijkheid is bestaande kantoorpanden en bedrijventerreinen te gebruiken.
  • (Nieuwe) bedrijfsterreinen worden ingericht als park. Zich daar vestigende ondernemers worden daar uitgenodigd tot samenwerking op bijvoorbeeld de gebieden veiligheid op het park, onderhoud en verduurzaming.
  • Bedrijventerreinen worden goed ontsloten voor zowel openbaar vervoer, de fiets als de auto.
  • Waterbeheer is voor Delft van groot belang om het onderlopen van straten aan grachten te voorkomen. Een goede afstemming met het hoogheemraadschap is daarvoor noodzakelijk.
  • Het gemeentelijke grondbedrijf investeert alleen om functionele redenen in de ontwikkeling van grond. Er worden geen posities ingenomen om te speculeren.