Economie en Toerisme

Economie

Het is de harde werkelijkheid dat het economisch al een tijdje niet zo mee zit. Daardoor staan in Delft veel kantoren en winkelpanden leeg. Ook het aantal werklozen is flink opgelopen in de afgelopen jaren. Hoewel de economie uitstijgt boven het niveau van Delft en vooral regionaal en landelijk moet worden beschouwd, kan ook de gemeente Delft bijdragen aan het stimuleren van de economie. De rol van de gemeente hierbij moet een faciliterende zijn: zorgen voor een goede infrastructuur, mobiliteitsvoorzieningen en beschikbare ruimte. Dat maakt Delft een aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijven en andere instellingen. 

De kenniseconomie is een feit. De gemeente heeft een bescheiden rol en moet eventuele - bescheiden - investeringen in de kenniseconomie ten goede laten komen aan de hele stad. Er moet goed gemotiveerd worden waarom bepaalde investeringen noodzakelijk zijn en waarom de markt daarin niet afdoende functioneert.

De gemeente moet ook voorzien in constructieve dienstverlening. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat de gemeente in gesprek gaat met binnenstadondernemers om na te denken over een aantrekkelijke binnenstad. Omdat de economie groter is dan Delft alleen is het goed om samenwerking te zoeken in regionale verbanden, waarin bijvoorbeeld gesproken wordt over mobiliteitsvraagstukken en aansluiting tussen de arbeidsmarkt en het onderwijs.

De ChristenUnie is er geen voorstander van dat in Delft alle winkels elke zondag open mogen zijn. Allereerst omdat we van mening zijn dat een collectieve rustdag de samenleving ten goede komt: de zondag als gemeenschappelijk rustpunt doorbreekt de spiraal van permanente tijdsdruk en biedt tijd voor bezinning, sociale activiteiten en ontspanning. Daarnaast maken we ons bij het toenemen van het aantal koopzondagen zorgen om de kleine winkelier voor wie het moeilijk is om personeel in te zetten. Wij zullen ons daarom inzetten voor het zoveel mogelijk beperken van het aantal koopzondagen. 

Toerisme

Jaarlijks komen vele duizenden toeristen naar Delft. Dit is erg goed voor onze plaatselijke economie. Daarom is het belangrijk dat Delft zich profileert als gastvrije stad. De ChristenUnie vindt het hoog tijd dat er een beter alternatief komt voor de poller. Veel toeristen zijn al met de auto of de bus op een poller gereden en dit leidt tot onnodige en grote schade.

De ChristenUnie is voorstander om de Nieuwe Langendijk in te richten als mooie entree voor de binnenstad. Als dit gerealiseerd is, kunnen ook de touringcars uit de binnenstad worden geweerd en kunnen toeristen worden afgezet aan het begin van de autoluwe zone.

Wij denken dat er nog winst te halen valt bij het vervoer van toeristen over water.

Wat wil de ChristenUnie bereiken?

  • Het centrale ondernemersloket moet een meldpunt krijgen voor overbodige en ingewikkelde regels. Dergelijke regels worden geschrapt of simpeler gemaakt.
  • Het nieuwe Stadskantoor wordt een gastvrij gebouw voor burgers en bedrijven.
  • De op te richten metropoolregio (een samenwerking tussen 24 gemeenten in de regio) moet zich beperken tot een aantal onderwerpen zoals vervoer en economie. Dit omdat de democratische legitimiteit gebrekkig is en omdat de metropoolregio zich nog moet bewijzen.
  • Werknemers en ondernemers die om principiële redenen niet op zondag willen werken moeten vrij zijn deze keuze te maken.