Cultuur, sport en recreatie

Cultuur

Delft heeft grote culturele schatten. De stad is een podium voor allerlei culturele en creatieve uitingen. Evenementen dragen bij aan de levendigheid van de stad. De krappe financiële mogelijkheden van de gemeente vragen om scherpe keuzes (het subsidiebedrag voor evenementen is beperkt), die ook recht doen aan de positie van Delft tussen de steden Den Haag en Rotterdam.

De binnenstad is ook een plek om te wonen. Het zijn mede de bewoners die ervoor zorgen dat onze binnenstad er zo fraai uitziet. De (geluids)overlast die vooral in de binnenstad wordt ervaren bij optredens met geluidsversterking moet aangepakt worden. De ChristenUnie is blij dat er een geluidmeetsysteem voor de stad wordt aangeschaft, op basis waarvan beter gehandhaafd kan worden. Bij alle activiteiten die ontplooid worden in de stad, dient een zorgvuldige belangenafweging gemaakt te worden tussen levendigheid en leefbaarheid.

Erfgoed is heel belangrijk voor de stad. De Oude en Nieuwe Kerk trekken veel bezoekers. Tegelijkertijd zien we dat het erg moeilijk is voor Erfgoed Delft (onder meer Museum Het Prinsenhof) om een financieel gezonde koers te varen. Verzelfstandiging van Erfgoed Delft kan een optie zijn om diverse culturele / museale initiatieven beter naast elkaar te laten bestaan in de stad.

De afgelopen bestuursperiode heeft de bibliotheek in Tanthof haar deuren moeten sluiten. De pogingen van de ChristenUnie en andere partijen om dit besluit tegen te gaan, mochten niet baten. Opnieuw dreigen forse bezuinigingen op de bibliotheek. Voor de ChristenUnie is het van groot belang dat het filiaal in Voorhof geopend blijft. Dit zorgt ervoor dat lezen gestimuleerd wordt in wijken waar veel mensen wonen met een laag inkomen en laag opleidingsniveau.

Ook de toekomst van het centrum voor de kunsten (de VAK) is onzeker. Tarieven zijn verhoogd, er is sprake van vraaguitval. De verzelfstandiging van de VAK is daardoor uitgesteld. De ChristenUnie vindt het van belang dat er een voorziening als de VAK is, waar met name kinderen laagdrempelig kennis kunnen maken met, of zich kunnen ontplooien in muzikale en/of creatieve activiteiten. 

Sport

Delft heeft een keur aan sportverenigingen en talloze mensen zetten zich daar in als vrijwilliger. De gemeente faciliteert verenigingen door gebouwen en sportvelden beschikbaar te stellen voor redelijke bedragen. Alle verenigingen worden op een passende en eerlijke manier gevraagd bij te dragen aan exploitatie en onderhoud. Delft heeft een aantal combinatiefunctionarissen in dienst, die de link leggen tussen sportverenigingen en (kansarme) kinderen. Het is van belang dat hun inzet vooral ten goede komt aan diegenen die op eigen kracht niet tot sportdeelname komen. Sport kan immers in het leven van kinderen een belangrijk middel zijn om gezond en sociaal bezig te zijn.

Recreatie

In dit drukke deel van de Randstad is ruimte om te recreëren schaars. De afgelopen jaren is veel gedaan om groengebieden te ontwikkelen, te schakelen en beter te ontsluiten. Dit vraagt om blijvende inzet. De twee waterspeeltuinen en kinderboerderijen (Delftse Hout en Tanthof) voorzien in een grote (regionale) behoefte, maar de toekomst ervan staat onder druk nu er de komende jaren steeds meer zal moeten worden bezuinigd. De ChristenUnie zet zich ervoor in dat deze unieke plekken behouden blijven en dat ook de expertise die er is opgebouwd niet verloren gaat. We staan open voor andere of aanvullende wijzen van financiering.

Wat wil de ChristenUnie bereiken?

  • Er komt een 24/7 meldpunt voor overlast in de binnenstad.
  • Cultureel erfgoed heeft hogere prioriteit dan evenementen.
  • Waterspeeltuinen en kinderboerderijen blijven open.
  • Bibliotheek Voorhof blijft open.