Jeugd en Onderwijs

Jeugd

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) ondersteunt op een laagdrempelige manier gezinnen in Delft in het opvoeden en bij het opgroeien. Met de veranderingen van de Jeugdzorg regelt het CJG ook de toegang tot zwaardere vormen van zorg en ondersteuning. Dit mag de laagdrempeligheid van het CJG niet in de weg staan. De ChristenUnie zet zich ervoor in dat iedere ouder en jongere makkelijk en snel terecht kan bij het CJG. Als problemen vroegtijdig worden opgepakt, kan verergering van problemen of escalatie worden voorkomen. De primaire verantwoordelijkheid voor de opvoeding ligt bij de ouders.

In de overdracht van de Jeugdzorgtaken naar de gemeenten blijkt veel aandacht te gaan naar de belangen van grote zorgaanbieders. De ChristenUnie vindt dat het belang van kinderen, jongeren en hun ouders centraal moet staan. Zij moeten snel de juiste zorg kunnen vinden en krijgen, zodat zoveel mogelijk klachten eenvoudig opgelost worden. Daarmee kan in veel gevallen verergering van problemen en dure zorg voorkomen worden. De ChristenUnie daarom wil geen overdiagnostisering of ingewikkelde kwaliteitseisen. Kinderen en jongeren zijn daarmee niet geholpen, de zorg verbetert niet en de bureaucratie en kosten stijgen alleen maar. Er moet ook voldoende ruimte zijn voor kleine zorgaanbieders en de gemeente stimuleert samenwerking tussen de verschillende professionals die met kinderen werken. 

Voorschoolse educatie

De ChristenUnie is van mening dat ook de keuze voor voor- en vroegschoolse educatie (VVE) valt onder de verantwoordelijkheid van de ouders. Ouders moeten de vrijheid en mogelijkheid hebben te kiezen voor een vorm van educatie die aansluit bij hun levensvisie. De gemeente stimuleert in dat kader dat er een voldoende divers aanbod is. In geval van achterstanden kan het een belangrijk middel zijn om deze tijdig in te lopen. In dit kader is het belangrijk dat de jeugdgezondheidszorg zorgt voor een screening in de voorschoolse periode.

Primair en voortgezet onderwijs

Kinderen en jongeren zijn een groot deel van de week op school aanwezig. De school vormt daarom informeel, maar ook formeel een belangrijke schakel tussen de ouders, de jongere en eventuele zorgaanbieders. De school is een belangrijke gespreks- en samenwerkingspartner van de gemeente, bijvoorbeeld bij passend onderwijs, jeugdzorg, leerplicht, het voorkomen van voortijdig schoolverlaten en de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Ook heeft de school een belangrijke rol in het versterken van de kracht van de samenleving, door de rol die ze heeft als het gaat om burgerschapsvorming en sociale integratie. Voorkomen moet worden dat kinderen met problemen uit hun omgeving geplaatst worden (uit het gezin en/of uit de klas). Juist de omgeving van het kind (ouders en docenten) moet ondersteund worden (o.a. door professionals). We moeten wel constateren dat er steeds meer taken op de school afkomen. Die ontwikkeling vraagt om zorgvuldige afwegingen, ook van de lokale overheid. Het vraagt tevens om voldoende ondersteuning van de onderwijsprofessionals om die taken goed te kunnen uitvoeren.

Delft kent een traditie van goed overleg tussen scholen en de gemeente in LOKABEL. Dit overleg is belangrijk om bijvoorbeeld vroegtijdig dalende leerlingaantallen of de noodzaak van herhuisvesting te signaleren. De ChristenUnie is van mening dat de gemeente hierin een faciliterende en monitorende rol heeft. Bijzondere aandacht dient daarbij uit te gaan naar de waarborg dat ouders kunnen kiezen voor een school die aansluit bij hun eigen levensvisie.

Passend onderwijs

De gemeente en het onderwijs raken elkaar op een aantal vlakken bij de veranderingen in het passend onderwijs en de jeugdzorg. Er ligt een gezamenlijke verantwoordelijkheid om te zorgen voor een samenhangende onderwijs-, ondersteunings- en hulpstructuur voor jongeren (waaronder passend onderwijs). Juist in deze tijden met krimpende budgetten is het belangrijk om geen dingen “dubbelop” te doen. Samen kan er aan gewerkt worden om het beroep op zwaardere en duurdere jeugdzorg en extra doorverwijzingen naar het speciaal onderwijs te voorkomen. Dat betekent een duidelijke visie op het gemeentelijke zorgnetwerk en de plek/rol van de scholen daarin. Daarbij willen wij een aanpak waarbij het gezin centraal staat. Alleen als we het gezin en de omgeving erbij betrekken en zoveel mogelijk verantwoordelijkheid laten nemen, kan een goede oplossing worden gevonden.

Een belangrijk aandachtspunt is de rol van identiteitsgebonden (bijvoorbeeld christelijke) scholen en zorginstellingen binnen de samenwerkingsverbanden. Het is wenselijk dat identiteitsgebonden scholen de mogelijkheid krijgen samen te werken en te zorgen voor passend onderwijs en jeugdhulpverlening.

Volwasseneneducatie kan een belangrijk middel zijn in de (re-)integratie van mensen richting de arbeidsmarkt. Speciale aandacht voor analfabetisme en laaggeletterdheid is daarbij van belang. Door de gemeente gefinancierde taalcursussen zijn allereerst bestemd voor bijstandsgerechtigden, die daarmee de kansen op betaald werk kunnen vergroten.

Hoger onderwijs

Delft is nauw verbonden met de Technische Universiteit. De inpassing van de TU in de omliggende wijken en de bereikbaarheid van de Universiteit is essentieel. Zolang de tram niet naar de TU rijdt, is het van groot belang dat er voldoende bussen beschikbaar zijn om de Universiteit te bereiken.  Er wordt hard gewerkt aan voldoende huisvesting voor studenten. De ChristenUnie vindt het net zo belangrijk dat er ook wordt gewerkt aan huisvestingsmogelijkheden voor hen die ná hun studie in Delft willen blijven. En om de sociale huurwoningen beschikbaar te maken voor de gewenste doelgroep moet er meer aanbod komen van huurwoningen, net boven de sociale huurgrens maar nog wel betaalbaar, voor hen die nog niet in staat zijn een eigen huis te kopen.

Wat wil de ChristenUnie bereiken?

  • Laagdrempelige toegang van het Centrum voor Jeugd en Gezin - voor ouders en jongeren - blijft bestaan.
  • Er is opvoedondersteuning beschikbaar om problemen te voorkomen of vroegtijdig aan te pakken.
  • Sterke rol voor LOKABEL (het lokale overleg tussen scholen en gemeente).
  • Een pluriform onderwijsaanbod wordt gestimuleerd. Het huisvestingsbeleid van scholen van gemeenten wordt hierop afgestemd.
  • Bij onderwijshuisvesting moet aandacht zijn voor het binnenklimaat van scholen, de speelruimte in en rond de school, de duurzaamheid van de gebouwen, de fysieke plek en de sociale rol van de school(gebouwen) in de wijk.
  • Actieve handhaving van de leerplicht.
  • Er wordt ingezet op een goede samenwerking tussen onderwijs / CJG  - Stedelijk Punt Zorg en andere betrokkenen (één gezin, één plan).