Werk en Inkomen

Werk en bijstand

Door werk kunnen mensen de talenten die zij hebben gekregen inzetten en participeren in de samenleving. Daarvoor maakt het niet uit of dit betaald of onbetaald werk is. Om te kunnen voorzien in het levensonderhoud is een betaalde baan echter wel van belang. De economische crisis heeft velen hard geraakt door het verlies van hun baan. Voor die mensen biedt de overheid een vangnet in de vorm van bijstand en inkomensondersteunende regelingen. De ChristenUnie wil dat de gemeente ruimhartig is bij het verlenen van bijvoorbeeld bijzondere bijstand voor mensen die het echt nodig hebben. Daarnaast moet de gemeente zich inzetten mensen te ondersteunen bij het vinden van een baan. Dit is niet alleen van belang voor de mensen waar het om gaat, maar ook omdat het grote beroep op de bijstand in deze tijden zwaar op de gemeentefinanciën drukt. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat budgetten voor re-integratie vooral ingezet worden voor mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt en die afhankelijk zijn van enige ondersteuning om weer de aansluiting met de arbeidsmarkt te vinden. Voorkomen moet worden dat geld wordt uitgegeven aan mensen die zelf gemakkelijk weer aan het werk kunnen komen. Daarnaast pleiten we ervoor om apart aandacht te hebben voor de groep 55-plussers die een andere re-integratieaanpak vraagt dan de andere werkzoekenden.

Het Delftse project ‘aan de slag’ waarbij bijstandsgerechtigden op een individuele, inspirerende en soms onorthodoxe wijze worden toegeleid naar werk, verdient navolging in de komende periode.

Schulden

Steeds meer mensen kampen met financiële problemen. Schulden zorgen niet alleen voor problemen in huishoudens waar dit speelt, maar kunnen ook negatief doorwerken in sociale relaties of in het werk. Het huidige college heeft de schuldhulpverlening ter hand genomen en daartoe beter overleg tot stand gebracht met de vrijwilligersorganisaties die daarin ook actief zijn. De Interkerkelijke Stichting voor Ondersteuning bij Financiën en Administratie (ISOFA) en Humanitas zijn volwaardige partners en dienen ook als zodanig aan tafel te zitten in beleidsontwikkeling en -evaluatie. Er dient geld beschikbaar te zijn om de vrijwilligers te coördineren. Preventie van schulden is van groot belang. In dat kader moeten mensen ook actief worden gewezen op de mogelijkheden van inkomensondersteunende regelingen zoals kwijtschelding van lokale lasten. Administratieve ondersteuning (bijvoorbeeld in de vorm van de Formulierenbrigade) moet goed toegankelijk zijn. De gemeente moet zelf zorgdragen voor snelle beslissingen op aanvragen, zodat mensen niet onnodig lang op bijvoorbeeld een uitkering moeten wachten en daardoor financieel (verder) in de problemen raken.

Wat wil de ChristenUnie bereiken?

  • Van mensen die financieel van de gemeente afhankelijk zijn, wordt een persoonlijk ontwikkelingsplan vastgelegd.
  • De ChristenUnie wil dat er actief wordt ingezet op het aan het werk helpen van mensen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld door gerichte begeleiding door een werkcoach en ontmoeting met bedrijven en organisaties te organiseren.
  • De gemeente kan, indien gewenst, de Voedselbank faciliteren in het opslaan en distribueren van voedsel, bijvoorbeeld door hulp bij het zoeken van opslagruimte.
  • De gemeente dient zeer zorgvuldig te werk te gaan als een tegenprestatie wordt gevraagd van bijstandsgerechtigden. De tegenprestatie mag bijvoorbeeld niet ten koste gaan van regulier werk. Ook mantelzorg geldt als tegenprestatie.
  • Voor schuldhulpverlening, preventie van schulden en ondersteuning van (vrijwilligers)organisaties die hierin actief zijn, dienen voldoende financiële middelen te worden vrijgemaakt.