Samen Zorgen

De ChristenUnie gelooft in de kracht van de samenleving. In veel gevallen bieden mensen elkaar hulp en ondersteuning. De overheid heeft haar eigen, beperkte, verantwoordelijkheid: Het bieden van een vangnet voor kwetsbare mensen en het ondersteunen van burgers zodat ze zo goed mogelijk voor elkaar kunnen zorgen.

Het is de taak van de gemeente, als eerste overheid dicht bij de burger, om mensen de weg te wijzen in alle regelgeving en vormen van zorg (bijvoorbeeld via het Startpunt Wonen, Zorg en Welzijn). De ChristenUnie is daarbij van mening dat de gemeente het initiatief moet nemen om regelmatig met aanbieders van zorg en ondersteuning om tafel te gaan om zorg op elkaar af te stemmen en om beleid te verbeteren. Ook vrijwilligersorganisaties, kerken en mantelzorgers horen daarbij. Dit overleg is nog belangrijker als de gemeente door de decentralisaties meer verantwoordelijkheid krijgt. Deze veranderingen bieden de kans om zorg rondom cliënten beter te organiseren. Omdat ze gepaard gaan met forse bezuinigingen zal de gemeente ingewikkelde ingrepen moeten doen. Dit vraagt om heldere keuzes en duidelijke communicatie hierover. Veel mensen zijn bang om ineens verplicht te worden zorgtaken voor hun familie, vrienden of buren op zich te moeten gaan nemen. De ChristenUnie denkt dat deze bezuinigingen ruimte kunnen bieden aan nieuwe (particuliere) initiatieven om de zorg voor elkaar te organiseren. In het verleden is immers gebleken dat heel veel vormen van zorg uit particulier initiatief zijn ontstaan. De ChristenUnie vindt dat er een brug geslagen moet worden tussen kerkelijke hulporganisaties (diaconieën / ISF / vrijwilligersorganisaties) en de lokale overheid, zodat beide weten wat ze van elkaar kunnen verwachten.

Vrijwilligers

De ChristenUnie is trots op de talloze vrijwilligersorganisaties die in Delft actief zijn. Ook op het gebied van de zorg voor en ondersteuning van de medemens. Denk aan het Interkerkelijk Sociaal Fonds (ISF), de Interkerkelijke Stichting voor Ondersteuning bij Financiën en Administratie (ISOFA), Humanitas, Johanniter Hulpverlening, Present en de Voedselbank. Sommige zijn al vele jaren actief, maar er ontstaan ook prachtige nieuwe initiatieven. Op talloze manieren dragen vrijwilligers bij aan de Delftse samenleving. De gemeente heeft dit de afgelopen periode erkend en wil ook meer taken overlaten aan vrijwilligers, vooral uit noodzaak tot bezuinigen. Het is voor de ChristenUnie van groot belang dat mensen vanuit hun eigen motivatie actief kunnen zijn in de samenleving. Vanuit die eigen motivatie kan de gemeente in overleg met de vrijwilligers bekijken waar de samenleving taken kan oppakken. Vrijwilligerswerk is niet gratis. Professionele coördinatie is gewenst, zeker nu meer taken bij vrijwilligersorganisaties liggen en deze organisaties in omvang groeien.

Langer thuis

Het is de bedoeling dat ouderen en gehandicapten langer thuis blijven wonen (opname in een instelling wordt moeilijker). Dit vraagt om een goede woningvoorraad, goede afstemming tussen zorgaanbieders die bij cliënten over de vloer komen en goede dagbesteding. Passende dagbesteding moet in stand gehouden worden voor kwetsbare groepen, die niet in staat zijn om te werken. De gemeente ontwikkelt hier een duidelijke visie op. Nu valt dit nog deels onder de AWBZ. Als verzorgingshuizen sluiten, is er wellicht behoefte aan nieuwe woonvormen, die niet door de AWBZ, maar door mensen zelf worden betaald. De gemeente kan dergelijke initiatieven faciliteren. Naast dagbesteding is ook van belang dat woningaanpassingen snel en zonder teveel papierwerk gedaan kunnen worden.

Verslaving

Vanaf 1 januari 2014 mogen jongeren onder de 18 jaar geen alcohol meer kopen, bezitten of drinken (N.a.v. initiatiefvoorstel van de ChristenUnie in de Tweede Kamer, samen met PvdA en CDA). De ChristenUnie vindt het belangrijk dat de gemeente actief beleid voert om alcoholgebruik onder jongeren tegen te gaan. In 2010 is samen met betrokkenen uit het veld een actieplan opgesteld om alcoholgebruik onder jongeren (tot 16 jaar) tegen te gaan. Dit actieplan is echter niet uitgevoerd. De ChristenUnie zal zich ervoor inzetten dat er een nieuw actieplan komt, dat voldoende prioriteit krijgt, ook in budgetten. De ChristenUnie wil verenigingen ondersteunen die kiezen voor een verantwoord alcoholbeleid. De gemeente kan bijvoorbeeld een (gratis) adviesgesprek aanbieden met de juridisch ambtenaar bijzondere wetten, om te kijken of de vergunningen nog in orde zijn en kosteloos kleine aanpassingen doorvoeren waar dat nodig blijkt.

Asiel en inburgering

De gemeente zet zich in voor de maatschappelijke begeleiding en integratie van inburgeringsplichtige asielzoekers. De ChristenUnie pleit voor humane opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers die niet terug kunnen naar het land van herkomst. Deze mensen dienen erkend te worden en gezien als onze naaste.

Wat wil de ChristenUnie bereiken?

  • Structureel zorgoverleg rondom kwetsbare groepen.
  • Voldoende dagopvang voor kwetsbare groepen (bijvoorbeeld thuiswonende dementerenden).
  • De gemeente heeft een goed systeem voor het inschakelen van ‘eigen kracht conferenties’.
  • Aandacht voor mantelzorgondersteuning.
  • Er worden convenanten gesloten met verenigingen die alcohol schenken (de paracommercie) over verantwoord alcoholgebruik.
  • Invoeren van een keurmerk voor verenigingen die verantwoord alcoholbeleid voeren.