Financiën

Gemeenten worden geconfronteerd met enerzijds een drastische uitbreiding van het takenpakket, anderzijds met een ingrijpende bezuinigingsoperatie. Gemeenten moeten daarom de tering naar de nering zetten. Niet door op alle begrotingshoofdstukken te korten door middel van de kaasschaafmethode, maar vooral door duidelijk keuzes te maken en prioriteiten te stellen. De ChristenUnie kiest voor een kleine overheid die de samenleving ruimte geeft en zorgt voor een veerkrachtig vangnet voor mensen die uitvallen. De overheid moet datgene oppakken wat de samenleving of de markt niet beter kunnen doen. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat in de begroting en jaarrekening inzichtelijk gemaakt wordt welke prestaties voor de beschikbare financiën worden geleverd en zijn gerealiseerd.

Het spreekt vanzelf dat vooral bespaard kan worden op projecten die voor de samenleving niet van direct belang zijn of waarvoor de overheid geen primaire verantwoordelijkheid heeft. De ChristenUnie wil zoveel mogelijk beperken:

  • Het uitvoeren van ‘prestigeprojecten’: in lastige tijden is er geen ruimte voor overbodige luxe.
  • De subsidiëring van organisaties en activiteiten die ook met privaat geld kunnen worden bekostigd.
  • Het langdurig financieel steunen van (noodlijdende) verenigingen. Wij vinden dat er goed naar de bestaande subsidies gekeken moet worden en dat alle verenigingen met een bepaalde regelmaat hun meerwaarde aan moeten tonen om voor subsidie in aanmerking te blijven komen.
  • Het inhuren van externe adviesbureaus, projectmanagers en dergelijke.

Bij alle projecten moet kritisch bekeken worden of en hoe zij kunnen worden versoberd.

De gemeentelijke ambtelijke organisatie moet ook zelf continue blijven werken aan een efficiënte organisatie.

Bij vaststelling van lokale tarieven zoals de Onroerende Zaakbelasting (OZB), de riool- en de afvalstoffenbelasting wordt gekeken naar de totale gemeentelijke lasten voor de burger. Dat totaal mag in principe met niet meer dan de inflatie stijgen. De ChristenUnie wil alleen meer verhoging van de OZB dan de inflatienorm, indien voldaan wordt aan strikte voorwaarden, zoals het bestaan van een structureel tekort en de mogelijkheden ontbreken om te bezuinigen. De tarieven van de OZB mogen namelijk geen sluitpost van de begroting vormen waarmee naar believen tekorten kunnen worden gedekt. In tegendeel: nu steeds meer taken worden overgedragen aan de samenleving, moet op termijn worden bekeken of in lijn hiermee de lasten voor burgers kunnen dalen.

Financiële ondersteuning van maatschappelijke activiteiten is een hulpmiddel om de samenleving tot bloei te laten komen. Het subsidiebeleid van de gemeente is er in beginsel op gericht particuliere activiteiten in de beginfase te ondersteunen. Door subsidie niet langjarig toe te zeggen wordt gestimuleerd dat particuliere initiatieven met eigen middelen kunnen rondkomen of actief op zoek gaan naar andere inkomstenbronnen en financiering. 

Wat wil de ChristenUnie bereiken?

  • In de jaarlijkse begroting wordt duidelijk aangegeven welke keuzes zijn gemaakt en hoe die keuzes tot stand zijn gekomen.
  • Er is goed toezicht en een duidelijke rolverdeling als gemeentelijke taken meer op afstand worden gezet of in samenwerking met andere gemeenten worden opgepakt. – loslaten is ook een kunst…
  • OZB op termijn verlagen.
  • Een nieuw subsidiekader dat past bij de participatiesamenleving.