Veiligheid

Betrokkenheid van inwoners en organisaties uit de buurt is van groot belang bij de analyse van veiligheidsproblemen en bij het stellen van prioriteiten bij de oplossing daarvan. Bij de aanpak kunnen verschillende buurten om een verschillende aanpak vragen. Bij het werken aan veiligheid en leefbaarheid heeft iedereen een rol. Juiste burgers, winkeliers, scholen, politie en woningcorporaties dragen bij aan goede buurten. Dat zijn buurten waarin jongeren veilig naar school gaan en een plek hebben om samen te komen en waar kinderen de ruimte hebben om te spelen, waarin ouders met een gerust hart wonen, werken en winkelen en waarin ouderen onbezorgd over straat kunnen, actief kunnen zijn en van het leven kunnen genieten.

De gemeente stelt een veiligheidsbeleid vast, dat gebaseerd is op onderzoek en ervaringen in de verschillende buurten. In het veiligheidsplan worden na te streven doelen en verantwoordelijkheden beschreven van de organisaties die samenwerken op het gebied van veiligheid. Partners in preventie en aanpak zijn, behalve gemeente, politie en brandweer, onder andere welzijnswerk, jeugdzorg, onderwijs, verslaving- en gezondheidszorg.

Minstens één keer per jaar wordt overlegd tussen gemeenteraad, burgemeester, politie en openbaar ministerie waarbij gesproken wordt over resultaten. Daarbij wordt ook verslag gedaan van - onder meer - de inzet van mensen en middelen, incident-evaluaties onderlinge samenwerking, aanrijtijden van politie, brandweer en ambulances.

Burgers worden actief betrokken bij de veiligheid op straat, in de wijk en in huis. Burgers zijn ook ogen en oren van de politie. De ChristenUnie wil dat inwoners gemakkelijk melding kunnen maken van overlast, risicovol gedrag en crimineel gedrag, waarbij de politie contact legt met de melder over de resultaten. 

De ChristenUnie wil dat de aanwezigheid van coffeeshops en het gebruik van drugs en alcohol op straat actief wordt tegengegaan en streng wordt opgetreden bij overlast. Signalen uit de buurt moeten hierbij zwaar wegen.

Per 1 januari 2014 geldt de nieuwe Drank- en Horecawet, waarbij de handhavingstaken zijn overgedragen aan de gemeente. Dit vraagt om voldoende beschikbare en goed geschoolde handhavers. De ChristenUnie zal zeker in de beginperiode dit dossier kritisch volgen. Daarbij zetten wij in op goede handhaving van leeftijdsgrenzen bij aanbieders van alcohol.

Wat wil de ChristenUnie bereiken?

  • Bij de bepaling waarop de inzet van politie en andere veiligheidsorganisaties gericht moet zijn worden de resultaten van veiligheidsonderzoeken en de bevindingen van wijkbewoners meegenomen.
  • De kosten van vandalisme worden in principe verhaald op daders.
  • Inwoners worden betrokken bij veiligheid door in te zetten op burgernet (voorheen SMS-alert).
  • De gemeente zorgt (zo nodig samen met andere gemeenten) voor voldoende goed geschoolde mensen om de Drank- en Horecawet te handhaven.
  • De gemeente probeert daar waar mogelijk de risico’s voor bewoners te verlagen door risicovolle bedrijven en activiteiten uit woonwijken te weren.