Burgerinitiatieven

De gemeente, dat zijn we samen

De gemeente heeft een open houding richting initiatieven van burgers, vooral als die het algemeen belang op het oog hebben, zoals op het gebied van duurzaamheid, zorg, lokale economie of wijkbeheer. Hierin past een overheid die meedenkt en faciliteit.

Zij heeft een aantal belangrijke kerntaken, zoals veiligheid, maatschappelijke ondersteuning, ruimtelijke ordening en afvalinzameling. Voor een aantal van deze taken zoekt zij steeds naar mogelijke samenwerking met de samenleving (burgers, bedrijven, organisaties, kerken, scholen, enzovoort).

De gemeente zorgt ook voor een nette stad, waarbij de ChristenUnie vindt dat Delft de lat weer hoger moet leggen als het gaat over het onderhoud van de openbare ruimte (groen en straten).

De ChristenUnie ziet de waarde van de inzet van Participe (voorheen Breed Welzijn Delft) in de verschillende wijken. Het is belangrijk dat verschillende groepen in de samenleving verbonden worden, wel vinden we dat mensen - waar mogelijk - een kostendekkend tarief moeten betalen voor activiteiten. Er zijn meer organisaties die goed werk in de verschillende wijken van Delft verrichten, bijvoorbeeld The Mall in de wijk Voorhof: een organisatie met hart voor jongeren die met weinig middelen veel weet te bereiken. 

Burgers moeten invloed hebben op de verdeling van wijkbudgetten. Ook moet zichtbaar zijn (bijvoorbeeld op de gemeentelijke website) waaraan het geld is uitgegeven. Ook moeten mensen gemakkelijk toegang hebben tot de geldende onderhoudsplannen voor de openbare ruimte .

De gemeente moet niet alles zelf of alleen willen doen. Sterker nog, de overheid moet niet overal bij betrokken willen zijn. Loslaten is ook een kunst. Wij spreken liever van overheidsparticipatie dan van burgerparticipatie, al was het alleen maar om bij de overheid een kanteling in denken teweeg te brengen. Een nieuwe manier van samenwerken is extra hard nodig nu er zoveel nieuwe taken op de gemeente afkomen.

Als er initiatieven, taken, verantwoordelijkheden en middelen kunnen worden overgedragen aan burgers en maatschappelijke instellingen, dan begeleidt en ondersteunt de gemeente dit proces. Het gaat er uiteindelijk om dat gezamenlijke doelstellingen op de beste manier bereikt worden. Een voorbeeld hiervan is het overdragen van de zorg voor openbaar groen aan een groep enthousiaste bewoners.

Wat wil de ChristenUnie bereiken?

  • De ChristenUnie vindt dat Delft weer schoner en netter moet (opruimen van afval bij de ondergrondse containers, onkruidbestrijding, zwerfvuilbestrijding, onderhoud wegen). Daarom: voldoende middelen om beheer van gebouwen, riolering, openbare ruimte, speelplaatsen en groen op een goed niveau uit te voeren en hierbij bewoners en bedrijven inschakelen.
  • Faciliteren van burgerinitiatieven (bijvoorbeeld voor groenonderhoud, overname buurthuis, woongroepen) waar mogelijk.
  • De communicatie vanuit de gemeente dient veel beter te worden toegespitst op de ontvanger (begrijpelijke taal voor iedereen en schrijven vanuit het oog van de lezer).
  • De ChristenUnie is geen voorstander van het referendum. De gemeenteraad is door de burgers gekozen, weegt alle belangen af en moet ook zijn verantwoordelijkheid durven nemen