Standpunten A t/m Z 2014

Standpunten A t/m Z 2014

Afval

Laatst gewijzigd op: 01-02-14

De ChristenUnie is voor het tegengaan van verspilling. Dit kan goed gebeuren door anders te kijken naar afval. In het afval dat we dagelijks produceren zitten waardevolle grondstoffen die niet verloren mogen gaan. Beter kunnen we afval dus zien als grondstof. We moeten naar een circulaire economie, waarbij de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen wordt gemaximaliseerd. Als afval goed gescheiden wordt ingezameld, kunnen de grondstoffen worden aangeboden voor hergebruik en kan de afvalstoffenheffing naar beneden.

  • We doen onderzoek naar de mogelijkheden en de financiële winst om afvalscheiding in Delft te intensiveren. We streven naar een forse toename van het hergebruik van de grondstoffen in ons afval.

Alcohol

Laatst gewijzigd op: 01-02-14

De ChristenUnie wil dat de aanwezigheid van coffeeshops en het gebruik van drugs en alcohol op straat actief wordt tegengegaan en streng wordt opgetreden bij overlast. Signalen uit de buurt moeten hierbij zwaar wegen.

Per 1 januari 2014 geldt de nieuwe Drank- en Horecawet, waarbij de handhavingstaken zijn overgedragen aan de gemeente. Dit vraagt om voldoende beschikbare en goed geschoolde handhavers. De ChristenUnie zal zeker in de beginperiode dit dossier kritisch volgen. Daarbij zetten wij in op goede handhaving van leeftijdsgrenzen bij aanbieders van alcohol.  De ChristenUnie vindt het belangrijk dat de gemeente actief beleid voert om alcoholgebruik onder jongeren tegen te gaan. In 2010 is samen met betrokkenen uit het veld een actieplan opgesteld om alcoholgebruik onder jongeren (tot 16 jaar) tegen te gaan. Dit actieplan is echter niet uitgevoerd. De ChristenUnie zal zich ervoor inzetten dat er een nieuw actieplan komt, dat voldoende prioriteit krijgt, ook in budgetten. De ChristenUnie wil verenigingen ondersteunen die kiezen voor een verantwoord alcoholbeleid. De gemeente kan bijvoorbeeld een (gratis) adviesgesprek aanbieden met de juridisch ambtenaar bijzondere wetten, om te kijken of de vergunningen nog in orde zijn en kosteloos kleine aanpassingen doorvoeren waar dat nodig blijkt.

  • Er worden convenanten gesloten met verenigingen die alcohol schenken (de paracommercie) over verantwoord alcoholgebruik.
  • Invoeren van een keurmerk voor verenigingen die verantwoord alcoholbeleid voeren.

Asiel en inburgering

Laatst gewijzigd op: 01-02-14

De gemeente zet zich in voor de maatschappelijke begeleiding en integratie van inburgeringsplichtige asielzoekers. De ChristenUnie pleit voor humane opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers die niet terug kunnen naar het land van herkomst. Deze mensen dienen erkend te worden en gezien als onze naaste.